Samsung Ga­laxy S2 – 4.300 kr.

BT - - FORBRUG -

Ung og fy­rig fart­bom­be Hvis du er på ud­kig ef­ter en kvik An­droid-tab­let, så er den nye S2 et so­lidt bud.

Den nye S2 fra Samsung bej­ler på man­ge må­der til at bli­ve testvin­der med sin hø­je ska­ermop­løs­ning og kvik­ke pro­ces­sor. Den får dog hård kon­kur­ren­ce fra Leno­vo, der vin­der med et mu­le­hår på si­ne fe­a­tu­res.

Samsung S2 har en pris, der fint mat­cher spe­ci­fi­ka­tio­ner­ne, og tab­let­ten er vel­fun­ge­ren­de. Den im­po­ne­rer på na­e­sten al­le punk­ter. Vi be­ma­er­ker isa­er: den højop­lø­ste ska­erm, det ul­tratyn­de de­sign og den me­get skridsik­re bag­si­de, som be­ty­der, at du kan la­eg­ge tab­let­ten på en sta­er­kt skrå­nen­de fla­de, uden at den gli­der.

Der­til kom­mer en va­egt på blot 389 gram – ret godt af en tab­let med en ska­erm på na­e­sten 10’’. Og så skal vi ik­ke glem­me en fin­ger­af­tryks­la­e­ser, der vir­ker hur­tigt og

hver gang.

S2 er en so­lid og la­ek­ker tab­let, og pri­sen er spot on. Den er klart det bed­ste bud, hvis du ’ba­re’ skal ha­ve en stan­dard An­droid-tab­let uden Leno­vo Yo­gas fi­nes­se.

Kva­li­tet­sind­tryk:

Bru­ger­ven­lig­hed:

Funk­tio­ner:

Ydel­se:

Pris :

Sam­let vur­de­ring:

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.