VI­DEN­SKAB.DK Kat­te har are­al som et bord­ten­nis­bord

BT - - NYHEDER -

Det er ik­ke på grund af for­fa­en­ge­lig­hed, at kat­te bru­ger lang tid på at ren­gø­re sig selv. Når man med­reg­ner de­res pels, skal kat­te nem­lig he­le ti­den hol­de et om­rå­de rent, der er på stør­rel­se med et helt bord­ten­nis­bord.

Det har for­ske­re fra Ge­or­gia In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy reg­net sig frem til i et nyt stu­die.

»Dyr ud­vik­le­de for­ment­lig hår for at hol­de sig var­me. Men det med­fø­rer og­så en byr­de. Me­re hår be­ty­der me­re over­fla­dea­re­al, der kan fan­ge snavs, støv og po­l­len,« forta­el­ler lek­tor David Hu fra Ge­or­gia In­sti­tu­te of Te­ch­no­lo­gy.

For­sker­ne kom og­så frem Sol­da­ter, der har skra­em­men­de fo­re­stil­lin­ger om frem­ti­den, in­den de bli­ver ud­sendt, har stør­re risiko for at ud­vik­le po­st­trau­ma­tisk stres­ssyn­drom (PTSD), ef­ter de har va­e­ret i krig, vi­ser ny dansk forsk­ning. til, at en hon­ning­bi har om­trent li­ge så stort over­fla­dea­re­al som et styk­ke toast, og at en ha­vod­ders over­fla­dea­re­al om­trent er på stør­rel­se med en pro­fes­sio­nel is­ho­ck­ey­ba­ne – over 1.500 kva­drat­me­ter. Na­tu­rens løs­nin­ger For­sker­ne fo­re­slår, at dy­re­ri­gets ren­gø­rings­fif må­ske kan bru­ges i de ro­bot­ter, vi sen­der ud i rum­met, hvor støv kan øde­la­eg­ge det dy­re ma­ski­ne­ri.

»For­stå­el­sen af, hvor­dan bi­o­lo­gi­ske sy­ste­mer, så­som øjen­vip­per, for­hin­drer til­s­m­uds­ning ved at in­ter­a­ge­re med om­gi­vel­ser­ne, kan hja­el­pe med at in­spi­re­re til la­ve­ner­gi-løs­nin­ger for at hol­de føl­somt ud­styr fri for støv og snavs,« forta­el­ler David Hu.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.