Mr. Boxen

BT - - NAVNE -

AK­TU­EL Det var en for­ret­nings­rej­se til Rom i slut­nin­gen af 1990er­ne, der sat­te de sto­re tan­ker i gang. »Jeg stod in­de i Co­los­se­um og fo­re­stil­le­de mig su­set og brø­let fra til­sku­er­ne og ta­enk­te, at hvis man kun­ne sam­le tu­sind­vis af men­ne­sker her én gang om ugen for 2.000 år si­den, så kan man og­så gø­re det i Her­ning,« si­ger Ge­org Sø­ren­sen.

I 1995 var han ble­vet ud­na­evnt til ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for MCH, Mes­seCen­terHer­ning, det gik godt med øko­no­mi­en i Dan­mark, og der løb man­ge tan­ker gen­nem hans ho­ved om nye til­tag, for det er vig­tigt at gø­re no­get, mens det går godt – og ik­ke kun, når det går dår­ligt, me­ner han. Det er ik­ke altid helt let, sy­nes han, for hvor­for aen­dre no­get, hvis det går godt, me­ner man­ge. Mo­tor for he­le om­rå­det Hvad der be­gynd­te som brud­styk­ker og tan­ker i Rom, blev ef­ter­hån­den til den ma­ster­plan ’Vi­sion 2025’, som han frem­lag­de for be­sty­rel­sen i 2000.

Pla­nen har nu 15 år på ba­gen, og ud­over Danmarks før­ste mul­ti­a­re­na Jy­ske Bank Boxen, der slog dø­re­ne op i 2010, og som se­ri­øst har ud­for­dret Kø­ben­havn på kul­tur- og sports­op­le­vel­ser, om­fat­ter den og­så bed­re in­fra­struk­tur/mo­tor­vej, sta­dion, er­hvervs­park, dri­ve-in bio og et nyt op­le­vel­ses­land ’Ti­mewor­ld’. Des­u­den kom­mer der en sva­e­ve­ba­ne, som hur­tigt og na­e­sten lyd­løst skal frag­te al­le de be­sø­gen­de fra Her­ning midt­by ud til der, hvor det he­le sker. Det kun­ne må­ske va­e­re sva­ert at se for sig den­gang i be­sty­rel­ses­lo­ka­let i 2000 i det, der den­gang hed Mes­se­cen­ter Her­ning A/S.

»De kig­ge­de li­ge­som på mig på en an­den må­de, og hvis man er fra Jyl­land, ved man godt, hvad det be­ty­der. De sy­nes, det var fuld­sta­en­dig vildt,« gri­ner Ge­org Sø­ren­sen. Fik ik­ke me­get fora­e­ren­de Hans bag­grund på ud­dan­nel­ses­fron­ten er en hø­je­re han­del­sek­sa­men fra 1979, men det var de ef­ter­føl­gen­de fi­re år i di­rek­tø­rens for­kon­tor på Ham­me­rum Dør­fa­brik, der la­er­te ham om han­del og øko­no­mi i vir­ke­lig­he­dens ver­den. Er­fa­rin­gen med at kom­mu­ni­ke­re og va­e­re god til at ta­le med an­dre men­ne­sker kom na­tur­ligt i lø­bet af ung­domsår­e­ne, hvor han som tra­e­ner og fod­bol­den­tu­si­ast hjalp med alt li­ge fra at sa­et­te ban­der op i Ham­me­rum-hal­len og til at stå i ca­fe­te­ri­et, når der skul­le sa­el­ges pøl­ser i pau­sen.

Og så har han i ung­domsår­e­ne med eg­ne ord ar­bej­det i fri­ti­den i stort set al­le kio­sker, ser­vi­ce­sta­tio­ner og gril­l­ba­rer i Ham­me­rum. Han er hel­ler ik­ke født med en guld­ske i mun­den. Hans far og mor fik den lil­le Ge­org som 21-åri­ge og ef­ter­føl­gen­de to søn­ner, og beg­ge delt­og i det lo­ka­le er­hvervs­liv i Ham­me­rum med et lil­le han­dels­fir­ma, der solg­te blon­der og an­den tekstil, pri­ma­ert til fa­brik­ker­ne i Her­ning og Ikast. Så flyt­te­de de til Ham­me­rum, Ge­orgs mor blev ale­ne med de tre dren­ge ef­ter en skils­mis­se, og så stod den på hårdt ar­bej­de, som og­så den ae­ld­ste na­tur­lig­vis skul­le bi­dra­ge med.

Da han i 1983 blev an­sat som salgs­as­si­stent i Her­ning-Hal­len A/S, var der hel­ler na­ep­pe no­gen, der hav­de reg­net med, at han 22 år se­ne­re vil­le bli­ve top­chef for he­le mo­le­vit­ten og for et er­hverv­se­ven­tyr, der helt sik­kert ik­ke er slut end­nu, hvis det står til Ge­org Sø­ren­sen selv.

Han er ble­vet far i en vok­sen al­der og har i dag to min­dre børn på hhv. ti måneder og 3½ år sam­men med sin ka­e­re­ste Anet­te.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.