Mette ABILD­GAARD

BT - - SONDAG -

Hvad er den vig­tig­ste sag i Dan­mark i dag? Hvil­ke tre film kan gi­ve dig vå­de øj­ne?

Hvad un­drer dig? Hvad gla­e­des du over i det dag­li­ge? Hvil­ken ev­ne gad du godt ha­ve? Hvis du skul­le bo i et an­det land, hvor skul­le det så va­e­re? Hvad er dit hø­je­ste øn­ske?

27 – bor i Kø­ben­havn – Ord­fø­rer i De Kon­ser­va­ti­ve

Kam­pen for vo­res mil­jø og kli­ma, og der­for rej­ser jeg og­så i na­e­ste uge til Kli­ma­top­mø­det i Pa­ris. Vi skyl­der de kom­men­de ge­ne­ra­tio­ner at ta­ge kli­ma­for­an­drin­ger­ne al­vor­ligt og få sik­ret en grøn om­stil­ling Jeg gra­e­der tit over bå­de film og bø­ger, er god til at le­ve mig ind i forta­el­lin­gen. Tre af de film, der har gi­vet mest vå­de øj­ne, er Hvidste­en Grup­pen, Sorg og gla­e­der - Ni­els Malm­ros’ per­son­li­ge forta­el­ling og så tø­se­fil­men PS: I love you. At der er voks­ne men­ne­sker i Dan­mark, som se­ri­øst kan me­ne, at det er okay at smi­de ci­ga­rets­kod og af­fald på ga­den. Jeg er ty­pen, som ik­ke kan la­de va­e­re at på­ta­le det: »Und­skyld, du tab­te vist no­get...« Der går ik­ke en dag, hvor jeg ik­ke ta­en­ker over, hvor hel­dig jeg er med Jens Ja­cob. Han er det mest ka­er­li­ge og be­ta­enk­som­me men­ne­ske, som hver dag får mig til at gri­ne! Jeg kom­mer til at sav­ne ham i de­cem­ber, hvor han er i Her­ning for at kommentere VM i hånd­bold. Jeg vil­le virkelig ger­ne ha­ve kla­e­be­hjer­ne. Som nyt fol­ke­tings­med­lem med 13 ord­fø­rer­ska­ber er der ek­stremt me­get la­e­se­stof og man­ge nye ting at skul­le ind i. Jeg vil­le slå mig ned på den lil­le­bit­te ø Gi­li Air, der lig­ger ud for Ba­lis kyst. Du kan va­de li­ge ud fra stran­den og dyk­ke med de mest far­ve­ri­ge tro­pi­ske fisk og havskild­pad­der. Et ut­ro­ligt uni­vers, som jeg ger­ne vil til­ba­ge til. At det vil gå mi­ne tre små ple­je­sø­stre godt, de har haft nok mod­vind i de­res liv. Og at jeg må få et langt, sundt og lyk­ke­ligt liv med Jens Ja­cob og min fa­mi­lie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.