B

BT - - SONDAG -

el­la Spe­ran­za be­gynd­te som en drøm for de to pro­fes­sio­nel­le bal­let­dan­se­re ved Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter Char­lot­te Kha­der og So­rel­la Englund. Beg­ge hav­de en drøm om at la­ve et bal­let­hold for kro­nisk sy­ge børn, der el­lers ik­ke får mu­lig­he­den for at få gla­e­de af bal­let, mu­sik, kunst, fan­ta­si og fa­el­les­skab. »Jeg vil­le så ger­ne dan­se med sy­ge børn, som ik­ke får lov til det el­lers. Jeg tro­e­de ik­ke, at den blev til no­get, men ef­ter som­mer­fe­ri­en 2011 sag­de jeg til Char­lot­te: ‘Jeg har haft en fan­ta­stisk drøm. Vi skal un­der­vi­se kro­nisk sy­ge børn. Det skal va­e­re dem, der er al­ler­ne­derst’,« forta­el­ler So­rel­la Englund.

Og Char­lot­te Kha­der var slet ik­ke i tvivl, så de gik i gang med at plan­la­eg­ge bal­let­pro­jek­tet, som de døb­te – ’smukt håb’ – og i be­gyn­del­sen af 2012 tog de imod de før­ste kro­nisk sy­ge børn på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Bel­la-bør­ne­ne. I Bel­la Spe­ran­za er syg­dom ik­ke et em­ne. Det er et frirum, hvor håb, gla­e­de og ka­er­lig­hed blom­strer i takt med to­ner­ne fra kla­ve­ret, hvor den ver­den­skend­te bal­let­kom­po­nist Kim Helweg spil­ler.

En­ga­ge­ment og hjer­te­var­me

Bel­la-bør­ne­ne tra­e­ner bal­let hver tirs­dag på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, og i tirs­dags var BT med. Ot­te børn med hver sin kro­ni­ske syg­dom var mødt op med fa­mi­li­en, så der i alt var 21 i tra­e­nings­lo­ka­let. De nå­e­de li­ge at hil­se på hin­an­den, in­den pi­a­ni­sten kom ind, og de klap­pe­de og råb­te ‘hur­ra’ af gla­e­de og iver ef­ter at kom­me i gang med un­der­vis­nin­gen, som sty­res af de en­ga­ge­re­de og hjer­te­var­me Char­lot­te Kha­der og So­rel­la Englund. De plan­la­eg­ger ik­ke så me­get på for­hånd, for det er al­drig til at vi­de, hvor man­ge børn der duk­ker op, og hvor­dan de har det. Des­u­den er der stor for­skel på, hvad bør­ne­ne kan, for nog­le sid­der i kø­re­stol, mens an­dre selv kan be­va­e­ge sig rundt.

I tirs­dags blev der øvet piru­et­ter, der blev dan­set i cir­kel med kø­re­stols­bør­ne­ne i mid­ten, lyt­tet til mu­sik­ken un­der kla­ve­ret, og der blev snak­ket. For fora­el­dre­ne bru­ger og­så Bel­la Spe­ran­za som et frirum, hvor de kan mø­de an­dre, der står i sam­me si­tu­a­tion: At va­e­re fora­el­der til et barn med en kro­nisk syg­dom. Om det så er en hjer­neska­de, et mul­ti­han­di­cap, en kro­mo­som­fejl el­ler -af­vi­gel­se, en sa­er­lig sen­si­ti­vi­tet el­ler mu­skel­svind. Bør­ne­ne har man­ge di­ag­no­ser, men det bli­ver glemt på dan­se­gul­vet, når de føl­ger i ha­e­le­ne på Char­lot­te Kha­der og So­rel­la Englund, der ele­gant sva­e­ver henover gul­vet med smi­di­ge be­va­e­gel­ser.

»De ser ik­ke sig selv som sy­ge, når de er he­rin­de. Her ser de sig selv som prin­ses­ser og kon­ger. Det gi­ver dem et hel­le fra de ud­for­drin­ger, som de har uden­for. Det gør, at de kan gro. Det er et frirum, hvor der ik­ke er be­gra­ens­nin­ger. Der er ba­re mu­lig­he­der,« forta­el­ler Char­lot­te Kha­der.

Sam­men­hold

Frirum­met ga­el­der bå­de for børn og fora­el­dre. Al­le ly­ser op på dan­se­gul­vet, når de be­va­e­ger sig til to­ner­ne fra kla­ve­ret i hjør­net, hvor sy­våri­ge An­na St­ef­fen­sen, der har en kro­mo­so­maf­vi­gel­se, har fun­det sig godt til ret­te. Selv­om det er et bal­let­pro­jekt, be­hø­ver bør­ne­ne nem­lig ik­ke at dan­se. De kan og­så ba­re va­e­re der, lyt­te til mu­sik­ken og ma­er­ke stem­nin­gen.

Sam­men­hol­det er stort i Bel­la Spe­ran­za, og Char­lot­te Kha­der og So­rel­la Englund hol­der da og­så kon­tak­ten med tid­li­ge­re sa­e­so­ners Bel­la-børn, som ik­ke er fort­sat. Der­for mot­to­et: ‘Én gang Bel­la - altid Bel­la’.

Me­re si­de 6-7

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.