SPE­CI­EL PÅ DEN GO­DE MÅ­DE AS­GER AN­DER­SEN

BT - - SONDAG -

Ni år. Bor i Kø­ben­havn. Syg­dom: Kro­mo­som­fejl. Bel­la-barn si­den ef­ter­å­ret 2015. Da As­ger var halvan­det år, op­da­ge­de la­e­ger­ne, at han hav­de en kro­mo­som­fejl, og de kun­ne ik­ke love, at han no­gen­sin­de kom til at gå el­ler ta­le. I dag gør han beg­ge de­le, og han dan­ser end­da bal­let på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter som en del af Bel­la Spe­ran­za.

As­ger er ik­ke så hårdt ramt som an­dre med kro­mo­som­fejl, så han kla­rer sig godt so­ci­alt, og han går på et nor­malt fri­tids­hjem, hvor der og­så er an­dre spe­ci­al­børn. Men der er og­så ud­for­drin­ger i hver­da­gen. Blandt an­det har han sva­ert ved at la­e­re bog­sta­ver­ne, og selv­om han går i fem­te klas­se, har han sva­ert ved at hu­ske ba­re fem bog­sta­ver. Ta­el­le kan han hel­ler ik­ke.

Be­kym­ret for frem­ti­den

»Me­get er sva­ert for ham, og det er klart, det gi­ver be­kym­rin­ger for hans frem­tid. Hvad kan han? Jeg for­ven­ter jo, at han får en før­tids­pen­sion, når han fyl­der 18,« forta­el­ler As­gers mor, Kri­sti­na An­der­sen og til­fø­jer:

»På en god dag kan vi ta­en­ke: ’Han kan gø­re, som han vil’. Men så er der an­dre da­ge, hvor vi ta­en­ker: ’Hvad hvis der sker no­get med mig el­ler hans far? Hvem skal så ta­ge sig af ham?’ Det er der jo no­gen, der skal.«

He­le fa­mi­li­en går me­get op i te­a­ter, og der­for er de ’helt vildt’ lyk­ke­li­ge over, at de­res søn er en del af Bel­la Spe­ran­za. Det er As­ger da og­så selv, forta­el­ler hans mor.

»Han forta­el­ler stort set al­le, han mø­der, at han dan­ser på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Det er han enormt stolt af, og han vil rig­tig ger­ne vi­se det, vi har la­ert. Jeg tror, han fø­ler, han har suc­ces her. At han er dyg­tig. Han fø­ler sig spe­ci­el på den go­de må­de. Det er jo ik­ke al­le, der dan­ser på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Han gla­e­der sig enormt me­get, hver gang vi skal af sted,« forta­el­ler As­gers mor.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.