’EN AF MI­NE LAU­RA KEHLER

BT - - SONDAG -

11 år. Bor i Gre­ve. Syg­dom: kon­gi­nit my­o­pa­ti (mu­skel­svind). Bel­la-barn si­den for­å­ret 2015. Det kan godt la­de sig gø­re at dan­se bal­let, selv­om man har mu­skel­svind. Det be­vi­ste 11-åri­ge Lau­ra Kehler, da hun i sid­ste sa­e­son af Bel­la Spe­ran­za hav­de rol­len som Sva­ne­prin­ses­sen i bal­let­ten ’Sva­ne­sø­en’.

»Det var godt. Det var fedt. Det var fan­ta­stisk. Det var ube­skri­ve­ligt. Det har jo va­e­ret en drøm for mig at stå på en sce­ne i bal­let­tøj og dan­se bal­let. Den drøm blev så til vir­ke­lig­hed, og det var en af de største sej­re fra min si­de. Det er ik­ke al­le, der får lov til det,« forta­el­ler Lau­ra stolt.

Op­le­vel­ser som den­ne gør, at Lau­ra ik­ke kun ser sig sur på sin syg­dom.

For selv­om det er no­get ’møg’ at ha­ve mu­skel­svind, var hun al­drig ble­vet en del af Bel­la Spe­ran­za uden, og det er hun al­li­ge­vel glad for, når nu det skal va­e­re.

»Hvis man har en dum dag og så kom­mer he­r­ind, så glem­mer man fak­tisk alt det

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.