STØRSTE SEJ­RE’

BT - - SONDAG -

dum­me og kom­mer ud med et godt hu­mør og glem­mer alt det, der er sket i dagens løb. Det gi­ver og­så no­get, for­di det er et fa­el­les­skab, man ik­ke kan få til f.eks. fod­bold,« si­ger Lau­ra.

Hun blev født 11 uger for tid­ligt, og hun ve­je­de kun 1.069 gram ved føds­len. I ti mi­nut­ter ef­ter føds­len var hun uden ilt, og hun måt­te genop­li­ves. La­e­ger­ne tro­e­de i lang tid, at hun hav­de en hjer­neska­de, og først som sy­vårig fik Lau­ra en­de­lig sin di­ag­no­se: kon­gi­nit my­o­pa­ti. En ka­te­go­ri af mu­skel­svind.

En kvik pi­ge

Lau­ra er en kvik pi­ge, og det er ik­ke til at se på hen­de, at hun har en kro­nisk syg­dom. At hun har mu­skel­svind, og at de in­dre or­ga­ner fun­ge­rer dår­ligt, så hun hver dag får skyl­let tar­me­ne igen­nem med va­e­ske. No­get, der virkelig gør ondt. Og no­get, der min­der hen­de om, at hun er syg.

Når hun dan­ser bal­let på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter, glem­mer hun dog alt om syg­dom­men, og det sam­me gør fa­mi­li­en.

»Vo­res børn er, som de nu en­gang er. Som fora­el­der er der he­rin­de ik­ke no­get pres, og det be­ty­der rig­tig me­get. Det gi­ver en gla­e­de, for­di vi har et fa­el­les­skab med men­ne­sker, der de­ler en ska­eb­ne sam­men med os. Det er helt fan­ta­stisk. Jeg tror, man har be­hov for et ra­skt og et sygt net­va­erk, for man kan godt tra­et­te si­ne om­gi­vel­ser med lun­ge­be­ta­en­del­ser,« forta­el­ler Lau­ras mor He­len Kehler.

En lun­ge­be­ta­en­del­se kan va­e­re livs­far­lig for Lau­ra, så der­for ta­ger hun dag­ligt pe­ni­cil­lin for at hol­de syg­dom­men va­ek. Men det lyk­kes ik­ke altid, som de 50 lun­ge­be­ta­en­del­ser og 20 ope­ra­tio­ner er et ty­de­ligt be­vis på. Hun bli­ver og­så hur­tigt tra­et, og hun får of­te ondt i ma­ve og ben. Og­så når hun dan­ser bal­let. Men isa­er bag­ef­ter. Al­li­ge­vel er det be­stemt det he­le va­erd.

»Her kan jeg va­e­re sam­men med an­dre, der og­så har en syg­dom li­ge­som mig selv. Og jeg kan ba­re si­ge: ’Jeg har det dår­ligt’, og så si­ger de: ’Okay’. Så alt­så, jeg me­ner jo ik­ke, det er fan­ta­stisk at va­e­re syg, men det gi­ver nog­le go­de op­le­vel­ser og min­der re­sten af li­vet. Det er ik­ke li­ge surt altid. Det her kom­mer til at bli­ve et af mi­ne største min­der, når jeg bli­ver vok­sen,« forta­el­ler Lau­ra.

Me­re si­de 8-9

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.