’BE­GRA­ENS­NIN­GER SKAL IK­KE STOP­PE OS’ EMIL SKO­VLUND JEN­SEN

BT - - SONDAG -

17 år. Bor i Glo­strup. Syg­dom: Sva­er hjer­neska­de. Bel­la-barn si­den 2012. Emil er 17 år, men han kan ik­ke va­e­re ale­ne hjem­me. Han skal ma­des, flyt­tes. Ja, alt skal han ha­ve hja­elp til. Emil er sva­ert hjerneskadet, han har for højt blod­tryk, og hans øj­ne er øde­lag­te, så han for­står ik­ke, hvad han ser. Og så har han epi­lepsi, op­rem­ser hans mor Hel­le Sko­vlund Jen­sen.

»Det er na­e­sten nem­me­re at si­ge, hvad han kan. Men vi har jo vaen­net os til det. Vi ind­ret­ter os, så vi er go­de til at kom­me ud ad dø­ren, selv­om det selv­føl­ge­lig kan va­e­re sva­ert at kom­me rundt,« forta­el­ler hun.

Ud ad dø­ren kom­mer de. Emil går til rid­ning, men han går og­så til bal­let på Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Han har va­e­ret en del af Bel­la Spe­ran­za, si­den bal­let­pro­jek­tet be­gynd­te i 2012. Selv­om han sid­der i sin kø­re­stol, og han ik­ke fy­sisk dan­ser rundt på gul­vet sam­men med de an­dre børn, så får han me­get ud af det. Det er hans mor slet ik­ke i tvivl om.

»Det kan godt va­e­re, der er be­gra­ens­nin­ger, men det skal ik­ke stop­pe os. Vi gør alt, hvad vi kan kom­me til, og så gør vi det, så godt vi kan. Emil sover man­ge gan­ge til Bel­la Spe­ran­za, men han er og­så vå­gen. Vi har et fan­ta­stisk sam­men­hold he­rin­de, og vi gri­ner. Det er ba­re et fan­ta­stisk til­bud, og vi bli­ver ved, så la­en­ge der er plads på hol­det,« forta­el­ler hun.

Ly­de i bi­len på vej hjem

På grund af Emils hjer­neska­de kan han ik­ke selv gi­ve ud­tryk for, hvad det be­ty­der at va­e­re en del af Bel­la Spe­ran­za. Men iføl­ge mo­de­ren er det helt ty­de­ligt, at Emil sa­et­ter pris på den ugent­li­ge tur til Det Kon­ge­li­ge Te­a­ter. Det af­slø­rer hans kro­p­s­sprog.

»Han kom­mer med en del ly­de i bi­len på vej­en hjem. Jeg sy­nes, jeg kan ma­er­ke, at han får

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.