’HUN ER EGENT­LIG MIT NEM­ME­STE BARN’ EM­MA HÁFJALL

BT - - SONDAG -

17 år. Bor i Hvi­d­ov­re. Syg­dom: Mul­ti­han­di­cap­pet, for­skel­li­ge di­ag­no­ser. Bel­la-barn si­den 2013. Em­ma Háfjall er 17 år. Hun blev født med ilt­man­gel ved akut kej­ser­snit. Hun er mul­ti­han­di­cap­pet, sid­der i kø­re­stol og har dår­ligt syn. Det be­ty­der, at hun skal ha­ve hja­elp til alt. I al­le døg­nets timer. Det forta­el­ler Em­mas mor Ti­ne Ma­rie Háfjall.

»Hun bli­ver al­drig no­gen­sin­de vel­fun­ge­ren­de. Hun skal ha­ve hja­elp til alt. Hun kan ik­ke selv ta­ge tøj på, gå el­ler sid­de.«

Al­li­ge­vel me­ner Ti­ne Ma­rie Háfjall, at Em­ma er det nem­me­ste af de tre børn hjem­me hos fa­mi­li­en i Hvi­d­ov­re.

»Vi har jo va­e­ret vant til det altid. Men hun er jo egent­lig det nem­me­ste barn her­hjem­me. Em­ma ved vi hvor er, når hun sid­der i sin stol. Hun stik­ker ik­ke af el­ler sva­rer igen, som de to an­dre kan fin­de på. Der er hver­ken te­e­na­ge­pro­ble­mer el­ler no­get.«

Ty­der hen­des sig­na­ler

Em­ma har ik­ke no­get sprog, men hun kan si­ge ja og nej, og så for­står hun det me­ste af, hvad fora­el­dre­ne si­ger til hen­de.

Og de for­står for det me­ste og­så Em­ma, for hun er så gam­mel ef­ter­hån­den, at de har la­ert at ty­de hen­des sig­na­ler. De ved, hvad hun vil – og ik­ke vil.

Én af de ting, hun ger­ne vil, er Bel­la Spe­ran­za. Selv­om hun ik­ke kan dan­se med, får hun me­get ud af det ved ba­re at va­e­re til ste­de og ma­er­ke stem­nin­gen.

»Hun bli­ver så glad, når vi kom­mer og hen­ter hen­de på sko­len, og vi skal til ’Bel­la’. Det sy­nes hun er fan­ta­stisk. Hun ser ik­ke de an­dre, men hun kan for­nem­me dem og hø­re dem. Hun kan fø­le ener­gi­en og ka­er­lig­he­den, så hun ny­der det. Så snart Kim (Helweg, red.) be­gyn­der at spil­le på kla­ve­ret, så smi­ler hun, og ar­me­ne og be­ne­ne kø­rer. Hun er en glad pi­ge i for­vej­en, men det her li­ver hen­de op.«

Og så be­ty­der det og­så me­get for Ti­ne Ma­rie Háfjall:

»Det har jo og­så gi­vet mig nog­le fan­ta­sti­ske ven­ska­ber med dej­li­ge men­ne­sker, som jeg va­erds­a­et­ter så utro­lig me­get. De fyl­der mit hjer­te med ka­er­lig­hed og gla­e­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.