S

BT - - SONDAG -

»Hvis jeg stop­per en til­fa­el­dig dan­sker på ga­den og spør­ger ’hvad skal du ha­ve til af­tens­mad?’, så vil 9 ud 10 sva­re, at de skal ha­ve fla­e­ske­s­teg, fri­ka­del­ler el­ler no­get an­det kød,« ly­der det fra Ma­ria Eng­b­jerg, der frem­over le­ve­rer ’grøn­ne­re’ madop­le­vel­ser til BTs la­e­se­re.

»Når jeg så spør­ger ’hvad skal du ha­ve til?’, er sva­ret kar­to­f­ler, pas­ta el­ler ris og no­get sovs. Det grøn­ne kom­mer altid ind på sid­ste­plad­sen som en lil­le til­fø­jel­se. Det vil jeg ger­ne la­ve om på,« si­ger Ma­ria Eng­b­jerg.

»Når vi pri­o­ri­te­rer kød, som vi gør, bli­ver det na­er­mest umu­ligt at nå op på de 600 gram grønt om da­gen, som vi bør spi­se,« si­ger Ma­ria Eng­b­jerg.

Man­ge dan­ske­re spi­ser hav­re­gryn, yog­hurt med müs­li el­ler brød til mor­gen­mad.

»Må­ske sni­ger der sig et blå­ba­er ind, men el­lers in­gen grønt­sa­ger dér. Spi­ser man rug­brøds­mad­der med på­la­eg til frokost, er der hel­ler ik­ke me­get grønt at hen­te. Sa­lat­bar i kan­ti­nen hja­el­per på reg­ne­styk­ket, og det gør mel­lem­må­l­ti­der og­så med en ba­nan el­ler et par gu­le­rød­der.

Sid­ste chan­ce på da­gen for at nå op på de 600 gram grønt er af­tens­ma­den. Men hvis det grøn­ne er re­du­ce­ret til lidt dam­pe­de gu­le­rød­der el­ler sa­lat, er det ik­ke man­ge gram, du får ud af det hel­ler,« på­pe­ger Ma­ria Eng­b­jerg.

Det er fak­tisk sund for­nuft at for­sø­ge at kom­me op på ko­st­rå­de­nes an­be­fa­le­de dag­li­ge ma­eng­de. Tal fra DTU Fø­de­va­re­in­sti­tut­tet og Sund­heds­sty­rel­sens sund­heds­pro­fil af dan­sker­ne vi­ser, at ale­ne et til­stra­ek­ke­ligt ind­tag af grønt vil be­ty­de fle­re tu­sin­de fa­er­re døds­fald om året. 17 pro­cent fa­er­re dan­ske­re vil dø af hjer­te-kar-syg­dom, hvis ind­ta­get af frugt og grønt ba­re kom­mer op på 500 gram om da­gen.

Ta­enk grønt­sa­ger­ne først

Det kan sag­tens la­de sig gø­re, hvis vi ryk­ker lidt rundt på rol­le­be­sa­et­nin­gen i vo­res må­l­ti­der.

»Ta­enk grønt­sa­ger­ne først. Ta­enk på kø­det som det hur­ti­ge til­be­hør,« ly­der det fra Ma­ria Eng­b­jerg. la­ve ret­ter - som bur­ger og la­sag­ne - du el­sker og ken­der godt, men som sma­ger fan­ta­stisk, selv­om bøf­fen er la­vet af rød­be­der og la­sag­ne­pla­der­ne af au­ber­gi­ne,« ly­der det fra Ma­ria Eng­b­jerg.

Men for at et grønt må­l­tid skal kun­ne kon­kur­re­re med kød, skal man be­hand­ler si­ne grønt­sa­ger an­der­le­des, ly­der et af Ma­ria Eng­b­jergs bud­ska­ber:

»Det er ik­ke nok ba­re at dam­pe nog­le gu­le­rød­der el­ler la­ve en ice­bergs­a­lat med to­mat og agurk. Man skal ka­e­le for grønt­sa­ger­ne, pra­e­cis som man ka­e­ler for den dy­re steg.«

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.