33,5 UND­GÅ STRESS I JU me­re som ha­es­bla­e­sen­de stress, end som en hyg­ge­lig tid, men du kan selv gø­re no­get for at und­gå ju­le­stress

For man­ge en­der ju­len

BT - - SONDAG -

JUL In­sti­tut for Fol­kes­und­hed og Dansk Ana­ly­se ma­er­ker op mod halv­de­len af al­le dan­ske­re et øget ar­bejds­pres i de­cem­ber. Sam­ti­dig fø­ler 33,5 pro­cent sig stres­se­de, sa­er­lig ved høj­ti­der som ju­len.

Og det kan for man­ges ved­kom­men­de be­ty­de, at man slet ik­ke får nydt ju­len, si­ger Bjar­ne Tof­te­gård. Han for­kla­rer, at stress of­te med­fø­rer, at man ik­ke er na­er­va­e­ren­de og fo­ku­se­ret. Fle­re får der­for en kor­te­re lun­te, mi­ster over­blik­ket, og vil der­for og­så op­le­ve, at ti­den ba­re for­svin­der.

Få over­blik

»Det kan be­ty­de, at man slet ik­ke kan over­skue ju­len. For har man haft en stres­sen­de de­cem­ber, er det ik­ke nok først at tra­ek­ke stik­ket den 24. de­cem­ber. Det ta­ger nog­le da­ge at få stress ud af krop­pen,« si­ger Bjar­ne Tof­te­gård.

Man kan dog gø­re fle­re ting for, at den trav­le ju­le­må­ned ik­ke en­der med en fø­lel­se af for få timer i døg­net. Det hand­ler først og frem­mest om at ska­be over­blik, for­kla­rer tidsco­ach og op­ryd­nings­eks­pert Britt Løv­stad.

»Man­ge ta­ger sig ik­ke tid til at få et over­blik over, hvad de ger­ne vil nå i de­cem­ber og sor­te­re de over­flø­di­ge ting fra. Og gør man ik­ke det, er det og­så sva­ert at ha­ve en re­a­li­stisk idé om, hvor me­get de en­kel­te ting fyl­der. Så går ti­den ba­re,« si­ger Britt Løv­stad.

Stress er dyrt

I sin guide ’Bliv klar til jul - uden stress og over­tra­ek’ pe­ger hun blandt an­det på, at man som fa­mi­lie for­ment­lig og­så vil kun­ne spa­re en del pen­ge ved at va­e­re på for­kant med ju­lens gø­re­mål. En stres­set jul er nem­lig of­te og­så en dyr jul.

»Når vi har me­get travlt, er vi me­re til­bø­je­li­ge til fe­ber­red­nin­ger. Og de løs­nin­ger en­der of­test med at gø­re de­cem­ber dy­re­re, end vi må­ske li­ge hav­de reg­net med i før­ste om­gang,« si­ger Britt Løv­stad.

En god in­di­ka­tor på, om stres­sni­veau­et er for højt, kan va­e­re at tjek­ke, om man egent­lig ny­der ju­len - el­ler om det ba­re er en lang ra­ek­ke af su­re plig­ter. Det me­ner beg­ge eks­per­ter.

»Vi bli­ver stres­se­de, når vir­ke­lig­he­den ik­ke er, som vi ger­ne vil ha­ve, den skal va­e­re. Hvis man ik­ke kan le­ve op til eg­ne og an­dres for­vent­nin­ger og ik­ke vil ac­cep­te­re, at man ik­ke kan nå det,« ly­der det fra Bjar­ne Tof­te­gård, der bak­kes op af Britt Løv­stad.

»Pak per­fek­tio­nis­men va­ek. Un­ger­ne vil for­ment­lig og­så sy­nes, at det er 10 gan­ge hyg­ge­li­ge­re, at man sma­ek­ker no­get ju­le­py­nt op sam­men og hyg­ger med ae­b­leski­ver i ste­det for, at mor stres­ser rundt, for­di alt skal va­e­re per­fekt,« si­ger hun.

’’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.