M

BT - - SONDAG -

ed jul føl­ger hyg­ge. Al­li­ge­vel en­der de­cem­ber må­ned tit som det re­ne ma­ra­ton­løb. Og når ju­le­fre­den en­de­lig sa­en­ker sig, er man­ge helt ud­kør­te. Få her eks­per­ter­nes råd om at und­gå ju­le­stress. Ad­vents­kran­sens lys bli­ver i dag ta­endt rundt i man­ge hjem. De­cem­ber står for dø­ren, og om nog­le uger er det ju­le­af­ten. Nu ga­el­der det i dén grad om at hyg­ge sig i den kom­men­de tid.

Der skal py­n­tes op, la­ves kon­fekt, shop­pes ga­ver, kø­bes ind til ju­lema­den, og det per­fek­te ju­le­trae skal fa­el­des. Sam­ti­dig skal man­ge jong­le­re mel­lem ek­stra trav­le arbejdsdage, nis­se­fe­ster i bør­ne­nes in­sti­tu­tio­ner og di­ver­se ju­le­froko­ster.

Man bli­ver na­e­sten al­le­re­de tra­et på for­hånd. Og fak­tisk kan de man­ge gø­re­mål i de­cem­ber og­så en­de med at gø­re de fle­ste me­get stres­se­de. Det for­kla­rer ph.d. og stres­sco­ach Bjar­ne Tof­te­gård. Han me­ner, at vi stil­ler for hø­je krav til os selv i ti­den op til jul.

Øget ar­bejds­press

»Ju­len er stres­sen­de, for­di man­ge har så sto­re for­vent­nin­ger til tin­ge­ne. Sam­ti­dig er vo­res hver­dag i for­vej­en fyldt helt op, så vi ik­ke rig­tig kan få det he­le til at ha­en­ge sam­men. Og når vi så ik­ke fø­ler, vi kan le­ver op til for­vent­nin­ger­ne, kom­mer stres­sen sni­gen­de,« si­ger Bjar­ne Tof­te­gård.

Iføl­ge un­der­sø­gel­ser fra Sta­tens

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.