Fo­rel­sket i fyr år­gan­gen over

BT - - SONDAG -

Hej An­net­te!

Min bed­ste ve­nin­de på 15 er ble­vet fo­rel­sket i en fyr, som går i en år­gang over.

Hun vil­le så­dan øn­ske, han vil­le la­eg­ge ma­er­ke til hen­de. For et halvt år si­den så han hen­de på de­res klas­se­bil­le­de og sag­de »hun er la­ek­ker«. Men nu vil hun ger­ne vi­de, hvad han fø­ler for hen­de. Hun er så me­get i tvivl om, hvad der bur­de gø­res.

Jeg hå­ber, du har et svar på det. det vil­le virkelig hja­el­pe.

På for­hånd tak. Hil­sen ano­nym pi­ge

Ka­e­re pi­ge!

Jeg ta­ger mig den fri­hed at ga­et­te på, at ve­nin­den i vir­ke­lig­he­den er dig selv. Det hå­ber jeg, du er o.k. med. Så er det nem­lig let­te­re at sva­re. Fo­rel­skel­se i den al­der kan va­e­re utro­lig van­ske­ligt. Det si­ger jeg ik­ke for at ly­de ned­la­den­de, men usik­ker­he­den, som du og­så ma­er­ker, fyl­der ba­re me­get, når man står der midt i si­ne te­e­na­ge­år. Man har som re­gel ik­ke den for­nød­ne selvsik­ker­hed til at gå hen og si­ge tin­ge­ne rent ud: Hej, jeg sy­nes, du er vildt sød!

Og det, selv­om jeg fak­tisk fø­ler mig helt og al­de­les over­be­vist om, at mod­ta­ge­ren af så­dan en kom­pli­ment vil­le fal­de pla­dask for det – det er i hvert fald ik­ke no­get, han vil­le bli­ve sur over.

Men jeg er ban­ge for, at du må ta­ge den tra­el­se vej, hvis ik­ke du tør gå di­rek­te til ham. Og den tra­el­se vej er den, som er en for­sig­tig og lang­som­me­lig vej. Du må en­ten få nog­le til at spør­ge nog­le af hans ven­ner, om han har lagt ma­er­ke til ’hen­de der’. El­ler og­så må du gø­re dig til. Dvs gø­re dig at­trak­tiv over­for ham og ba­re si­ge: ’hej’, hver gang du har lej­lig­hed til det. Det er hel­ler ik­ke helt dumt at fin­de ud af, hvor han na­e­ste gang skal til fest, el­ler om I har fa­el­les be­kend­te.

Du skal sim­pelt­hen sør­ge for at kryd­se hans vej, så han la­eg­ger ma­er­ke til dig. Den dag, han be­gyn­der at si­ge ’hej’ til dig først, så er der lagt et kim til no­get. Jeg kan trø­ste dig med, at he­le den pro­ces bli­ver nem­me­re med åre­ne. Uden at den dog bli­ver min­dre spa­en­den­de.

Jeg hå­ber, du får ram på ham. Knus fra An­net­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.