Ry­a­nair har med­vind

BT - - REJSER -

FLY­REJ­SE Kø­ben­havns over­borg­me­ster Frank Jen­sen vil ik­ke fly­ve med det ir­ske lav­pris­sel­skab Ry­a­nair i kølvan­det på kon­flik­ten med fag­be­va­e­gel­sen, der for­ga­e­ves for­søg­te at sik­re de an­sat­te bed­re ar­bejds­for­hold. Hel­ler ik­ke Ra­dio24­syvs po­pu­la­e­re sa­ti­re­fi­gur, se­ni­o­r­kor­re­spon­den­ten Kir­sten Bir­git Schi­øtz Kretz Hørs­holm fra ra­diopro­gram­met Den Kor­te Ra­dio­a­vis, er me­get for at fly­ve med sel­ska­bet, selv om hun dog sa­ti­risk på­pe­ger én po­si­tiv ting ved det – nem­lig at ik­ke en­gang ter­r­o­ri­ster gi­der sky­de et Ry­a­nair-fly ned.

Men der er rig­tig man­ge an­dre, der ger­ne vil fly­ve med Ry­a­nair på trods af lav­pris­sel­ska­bets dår­li­ge ry.

De se­ne­ste pas­sa­ger­tal vi­ser, at fly­sel­ska­bet har få­et he­le 21 pct. fle­re pas­sa­ge­rer i lø­bet af det sid­ste år. Sel­ska­bet sid­der alt­så sta­dig tungt på tro­nen som Eu­ro­pas største fly­sel­skab op­gjort på pas­sa­ger­tal.

Ale­ne i sid­ste må­ned fløj 7,7 mio. med sel­ska­bet, og i lø­bet af det sid­ste år har lav­pris­sel­ska­bet haft svim­len­de 99,9 mio. pas­sa­ge­rer med om bord. Fle­re sa­e­der bli­ver solgt Fly­sel­ska­bet er og­så ble­vet bed­re til at fyl­de fly­e­ne op. De nye tal vi­ser, at 93 pct. af al­le flysa­e­der­ne i gen­nem­snit bli­ver solgt, hvil­ket er fem pct. fle­re end året før.

»Dis­se re­kord­tal skyl­des vo­res la­ve­re bil­let­pri­ser, vo­res sta­er­ke­re ’forward book­in­ger’ og den fort­sat­te suc­ces for vo­res ’Always Get­ting Bet­ter’-kun­de­pro­gram, som fort­sa­et­ter med at le­ve­re sta­er­ke­re end for­ven­tet,« ud­ta­ler Ry­a­nairs mar­ke­ting­chef Ken­ny Ja­cobs. For­bed­ret plat­form In­den for det na­e­ste år for­ven­ter fly­sel­ska­bet at ud­kom­me med en ny hjem­mesi­de, en ny app, bed­re mad til salg om bord og nye uni­for­mer til de­res an­sat­te. Om de an­sat­te og­så den­ne gang skal be­ta­le om­kring 1000 kr. af egen lom­me for de­res uni­form, som fly­sel­ska­bet tid­li­ge­re er ble­vet kri­ti­se­ret for at kra­e­ve, rø­ber fly­sel­ska­bet ik­ke no­get om. Fi­redob­ling Hver­ken fag­for­e­nin­ger, Frank Jen­sen el­ler Kir­sten Bir­git Schi­øtz Kretz Hørs­holm ser alt­så ud til at kun­ne stop­pe frem­gan­gen for Ry­a­nair.

I sep­tem­ber af­slø­re­de fly­sel­ska­bet om­fat­ten­de pla­ner om at fi­redob­le sin stør­rel­se i Kø­ben­havns Luft­havn.

I lø­bet af de na­e­ste fi­re-fem år vil Ry­a­nair ud­vi­de i et om­fang, så sel­ska­bet får op til 60 ru­ter og 10 mio. pas­sa­ge­rer om året fra Danmarks største luft­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.