Dis­neyland

BT - - REJSER -

• 1. Den sto­re pa­ra­de med mas­ser af mu­sik og Dis­ney-fi­gu­rer i fest­li­ge kostu­mer er virkelig ju­let og me­dri­ven­de. Den kan op­le­ves he­le tre gan­ge hver dag i par­ken. 2. An­ders And og Ju­le­man­den er selv­føl­ge­lig og­så en del af showet. 3.

Foto:

»Dis­ney Dreams of Christ­mas« slut­ter af­te­nen i par­ken, og det er ’no-go’ at ta­ge hjem, før man har op­le­vet det­te spek­taku­la­e­re mul­ti­me­di­es­how, der op­fø­res på, om­kring og over Tor­nero­seslot­tet. Sne­man­den Olaf fra »Frost« pra­e­sen­te­rers­howet, hvor film pro­ji­ce­res op på slot­tet og på vandtå­ger, hvor san­ge fra fil­me­ne un­der­byg­ges af la­ser­ef­fek­ter, dan­sen­de fon­ta­e­ner og fyr­va­er­ke­ri, der stra­ek­ker sig op mod stjer­ne­him­len i takt til mu­sik­ken. »A Royal Christ­mas« på sce­nen til høj­re for Tor­nero­seslot­tet er ny un­der­hold­ning med Dis­ney’s prin­ses­ser med ka­va­le­rer: Havfru­en Ari­el og Prins Eric, Au­r­ora og Prins Phi­lip, Sne­hvi­de, Aske­pot, Belle og man­ge fle­re. Me­re prin­ses­se-sjov fås på re­stau­rant »Au­ber­ge de Cen­dril­lon« i Fan­ta­syland, hvor tre kon­ge­li­ge par – bl.a. Sne­hvi­de og hen­des prins – dan­ser, kon­ver­se­rer og skri­ver au­to­gra­fer, mens man ny­der en god me­nu. Gå ned gen­nem »Main Stre­et«, når der ik­ke er en pa­ra­de i gang. Så kan man i ro og fred be­trag­te de sø­de tra­e­hu­se og gu­ir­lan­der­ne hen over ga­den. La­eg ma­er­ke til, at der er Mi­ck­ey-ører i de­ko­ra­tio­ner­ne. Børn med tro­en på ju­le­man­den i be­hold – og al­le, der el­sker at la­de som om – er vel­kom­ne hos San­ta Claus hver dag fra 10.30 til 17.00. Det sker ba­gerst i par­ken. Tag et foto af he­le fa­mi­li­en med ham – så er ju­le­kor­tet klar til na­e­ste år. Det er ik­ke spor ju­let, men børn, der er StarWars-fans, el­sker det nye »Je­di Trai­ning Aca­de­my«. Un­ger­ne op­la­e­res i at bru­ge lys­sva­erd og en­der på sce­nen i kamp mod Darth Wa­der. Det fo­re­går i Vi­de­opo­lis i par­ken, det er gra­tis, er for 7-12-åri­ge og kø­rer frem til 28. fe­bru­ar 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.