Dansk de­sig­ner: Dis­neys kostu­mer er im­po­ne­ren­de

BT - - REJSER -

DE­SIGN De­sig­ner og dres­sma­ker Jes­per Høvring hav­de fa­mi­li­en med til Dis­neyland Pa­ris og be­søg­te trold­man­dens va­er­k­sted, hvor Se­ni­or Ma­na­ger Suzan Sur­rel le­der den 45 mand sto­re skra­ed­der­sal. Og på trods af en hver­dag med hau­te cou­tu­re-bru­dekjo­ler var Jes­per dybt im­po­ne­ret over ni­veau­et: »Alt er gen­nem­ført kva­li­tet, man bru­ger de bed­ste ma­te­ri­a­ler, som fi­ne sil­ker, fløjl og ren uld. Kun pelsva­erk er kun­stigt, for det er Dis­neys prin­cip. Der er mas­ser af flot hånd­va­erk - hver en per­le er sy­et på i hån­den - og in­gen gen­ve­je. Hel­ler ik­ke med fo­ret, som in­gen ser. Det er en for­nø­jel­se at op­le­ve. Fle­re af skra­ed­der­ne kom­mer fra bå­de Di­or og Cha­nel, så det er ik­ke un­der­ligt, at de kan de­res kram,« si­ger Jes­per Høvring. Ju­lero­man­tik Om de rå­hvi­de kostu­mer, som Mi­ck­ey, Min­nie og dan­ser­ne ba­e­rer ved ju­le­tra­esta­en­din­gen hver af­ten på »Rå­d­hus­plad­sen«, forta­el­ler Jes­per Høvring:

»De er ju­le-ro­man­ti­ske i Vi­cto­ri­a­ti­dens stil for at har­mone­re med »Main­stre­et«. Ga­den er jo in­spi­re­ret af Walt Dis­neys hjem­by, som den så ud i 1800-tal­let. Stilen med skør­ter, kap­per og her­rer­nes hø­je hat­te min­der og­så om Di­ck­ens-ti­den i Lon­don og en god gam­mel ju­le­film – der, hvor det rin­ger på, og uden­for står ven­ner­ne i sne­en og syn­ger »Christ­mas Ca­rols«. Over­di­men­sio­ne­ret Jes­per Høvring op­for­drer al­le til at ny­de de fi­ne de­tal­jer, når de er på be­søg i Dis­neyland Pa­ris.

»La­eg ma­er­ke til un­der­si­den af skyg­gen på pi­ger­nes ky­ser, der er py­n­tet med po­s­se­ments­no­re og per­ler, så det gli­trer, når de løf­ter ho­ve­d­et. De står jo op­pe på sce­nen, så vi ser dem lidt ne­de­fra,« for­kla­rer han.

»La­eg og­så ma­er­ke til, at ef­fek­ter som lom­me­klap­per, ba­el­tes­pa­en­der, py­nt og isa­er de hø­je hat­te er over­di­men­sio­ne­ret, så alt er ty­de­ligt på af­stand. Men ik­ke me­re, end at det ser har­monisk ud,« si­ger Jes­per Høvring.

Der er man­ge kostu­mer i Dis­neyLand Pa­ris, men der bli­ver ik­ke sla­ek­ket på kva­li­te­ten af den grund. Foto:

Er det fi­ne­ste og mest klas­sisk ju­le­de af ho­tel­ler­ne, og her får man ek­stra man­ge be­søg af Dis­ney-fi­gu­rer­ne. »Cast­le Club« er VIP-af­de­lin­gen af Ho­tel Dis­neyland, hvor man bor på en af de to øver­ste eta­ger og får ek­stra ga­este­for­ka­e­lel­se. Her mø­der man bl.a. Dis­ney-dy­re­ne ved mor­gen­ma­den i en sa­er­lig af­de­ling, og her duk­ker ju­le­man­den op til ju­le­mid­da­gen, og der er ju­le­ga­ver til bør­ne­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.