I Jo­hn Len­nons fod­spor

BT - - REJSER -

GUIDE DET FA­TA­LE FOR­TOV Hvad: The Dako­ta Hvor: 1 West 72nd stre­et, ved Cen­tral Park Man­dag den 8. de­cem­ber 1980 kom Jo­hn Len­non og hu­stru­en Yoko Ono hjem ef­ter en af­ten i stu­di­et. For­an po­r­ten til ejen­dom­men, hvor de to blandt an­det eje­de pent­hou­se-lej­lig­he­den, stod et par fans og ven­te­de.

»De står der i man­ge timer, så jeg kan vel godt bru­ge et mi­nut el­ler to,« har Jo­hn Len­non iføl­ge Yoko Ono tid­li­ge­re sagt.

Kl. 22.52 den­ne vin­ter­af­ten af­fy­re­de den 25-åri­ge fan Mark David Chap­man fem skud. Fi­re ram­te en over­ra­sket Jo­hn Len­non i ryg­gen. Kl. 23.07 blev ver­dens­stjer­nen er­kla­e­ret død. I da­ge­ne ef­ter sam­le­des fans for­an po­r­ten, hvor Len­nons liv end­te så tragisk. Her sang de hans san­ge. Døg­net rundt. Til stor ge­ne for na­bo­er og den sør­gen­de en­ke. Yoko Ono in­vi­te­re­de fan­se­ne til at mø­des med hen­de i Cen­tral Park på den an­den si­de af ga­den og min­des hen­des mand og de­res idol med 10 mi­nut­ters stil­hed den 14. de­cem­ber.

225.000 fans mød­te op i par­ken. MINDESMAERKET Hvad: Straw­ber­ry Fi­elds Hvor: Cen­tral Park, ved West 72nd stre­et »Plea­se! Lad va­e­re med at tra­e­de på den,« bøn­fal­der en fru­stre­ret, slip­se­kla­edt grå­hå­ret mand de turi­ster, som han sy­nes har mang­len­de respekt for mosaik­ken, de tra­e­der på, mindesmaerket over Jo­hn Len­non. In­gen ta­ger no­tits af ham.

Det­te er Jo­hn Len­nons bid af Cen­tral Park. Her sad han of­te på en ba­enk el­ler gik tur med søn­nen Se­an. Fem år ef­ter Jo­hn Len­nons død blev det grøn­ne om­rå­de over­for hans sid­ste hjem of­fi­ci­elt de­sig­net og de­di­ke­ret til hans min­de og døbt ’Straw­ber­ry Fi­elds’. Det helt sto­re til­løbs­styk­ke er mosaik­ken med or­det ’Imag­i­ne’, tit­len på hans sang om fred i ver­den.

Voks­ne par, te­e­na­ge­re og små børn stim­ler sam­men om mindesmaerket, og på skift sa­et­ter de sig, mens der bli­ver knip­set i hund­re­de­vis af bil­le­der på mo­bi­ler og ka­me­ra­er. Om­rå­det er de­di­ke­ret til stil­hed, men der er ik­ke me­gen ro, da jeg kig­ger for­bi en hek­tisk ef­ter­mid­dag. »Imag­i­ne all the pe­op­le, li­ving li­fe in pea­ce…,« syn­ger en mand, der sid­der med en aku­stisk gu­i­tar på en ba­enk ved si­den af mig. I den åb­ne gu­i­tar­kas­se ved hans fød­der står et skilt med or­det ’ar­bejds­løs’. Få gi­ver pen­ge, men de fle­ste syn­ger med på san­gen, der er skre­vet af man­den fra Li­ver­pool, der drøm­te om fred mel­lem men­ne­sker og selv end­te sit liv blot få me­ter fra, hvor vi sid­der. FAVORITRESTAURANTEN Hvad: Ta­vern on the Gre­en Hvor: West 67nd Stre­et og Cen­tral Park West Hvor me­get: Fra 40 kr. In­fo: ta­ver­nont­he­gre­en.com »Til­lyk­ke med fød­sels­da­gen Jo­hn og Se­an, ka­er­ligst Yoko.« På him­len over Man­hat­tan skrev fly ni gan­ge fød­sels­dags­hils­nen fra Yoko Ono til Jo­hn Len­non og Se­an på de­res hen­holds­vis 40-års og 5-års fødselsdag d. 9. ok­to­ber 1980.

Det er ik­ke sva­ert at fo­re­stil­le sig, hvor­dan den hjem­me­gå­en­de, fred­sel­sken­de hus­far Jo­hn Len­non med søn­nen Se­an i klap­vogn og se­ne­re i hån­den har slen­tret gen­nem Cen­tral Park li­ge over for de­res hjem. Hvor­dan de to, li­ge­som fa­mi­li­er i dag, har råbt for at la­ve ek­ko i tu­nel­len un­der vej­en ind i par­ken. El­ler er gå­et på op­da­gel­se i det grøn­ne bu­skads på vej til og fra fød­sels­dags­froko­ster og mid­da­ge på favoritrestauranten Ta­vern On The Gre­en, blot ti mi­nut­ters gang fra fa­mi­li­ens ho­ved­dør.

Her på Ta­vern on The Gre­en fejre­de Jo­hn Len­non sin 40 års fødselsdag – hans sid­ste. TIDS­MA­SKI­NEN Hvad: Bur­ger Jo­int Hvor: Le Par­ker Me­ri­di­en (bag et for­ha­eng i ho­tel-foy­e­en), 119 West 56th Stre­et Hvor me­get: Fra 50 kr. In­fo: par­ker­me­ri­di­en.com/eat/bur­gerjo­int/ Smith’s Bar, hvor Jo­hn Len­non ef­ter si­gen­de of­te nød en bur­ger og en øl ef­ter timer i stu­di­et ik­ke langt her­fra, er luk­ket i dag. Men det er mu­ligt at gå et skridt til­ba­ge i ti­den, til den­gang Jo­hn og Yoko li­ge var flyt­tet til by­en, og sam­ti­dig få en af by­ens bed­ste bur­ge­re i dag.

Bur­ger Jo­int er ind­ret­tet, som et til­sva­ren­de sted vil­le ha­ve set ud i 1972, året ef­ter, Jo­hn Len­non flyt­te­de til New York.

Spi­se­ste­det er des­u­den i ka­te­go­ri­en »hem­me­lig re­stau­rant«, da der in­tet skilt er på ga­den el­ler i ho­tel­foy­e­en, hvor den lig­ger. Du fin­der ind­gan­gen gemt ved si­den af et tungt gar­din, hvor et lil­le diskret neonskilt vi­ser vej.

Bur­ger­ne er saf­ti­ge, og kø­en lang. Jeg an­kom om­kring kl. 17, og da var der kun 10 i kø for­an mig og al­le sto­le op­ta­get. Da jeg for­lod re­stau­ran­ten tre kvar­ter se­ne­re, var kø­en ti­doblet. NEW YORK CI­TY Hvad: Sta­ten Island Ferry Hvor: South Ferry, Whi­te­hall Stre­et Hvor me­get: Gra­tis In­fo: si­fer­ry.com Man­hat­tan be­gynd­te for al­vor at stra­ek­ke sig mod him­len om­kring sam­me tid, som Jo­hn Len­non flyt­te­de til by­en.

For­an hans øj­ne vok­se­de bl.a. tvil­lin­getår­ne­ne Wor­ld Tra­de Cen­ter, der for al­vor blev ver­den­skend­te, da de blev ramt af to fly 11. sep­tem­ber 2001, 30 år ef­ter, at Jo­hn Len­non gjor­de by­en til sit hjem. For ham var New York ver­dens kul­tu­rel­le nav­le. Her var plads til al­le, og han kun­ne selv gå i – re­la­tiv – ube­ma­er­ket­hed på ga­den.

På trods af, at de 25 mi­nut­ter over og 25 mi­nut­ter til­ba­ge med Sta­ten Island-fa­er­gen er gra­tis, og ud­sig­ten er fa­eno­me­nal, er her få turi­ster.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.