La San­ta er I over tre år har kra­ner do­mi­ne­ret Club La San­ta på Lan­za­ro­te, men til for­å­ret er ar­bej­det slut. Ver­dens ae­ld­ste sport­s­resort er ble­vet renove­ret og ud­vi­det til end­nu en stor­heds­tid for ga­e­ster med ak­tivt fe­ri­e­be­hov

Sport­s­resort:

BT - - REJSER -

AK­TIV FE­RIE Man ser det straks, når man for­la­der lands­by­en La San­ta og fort­sa­et­ter ud mod det dan­ske­je­de sport­s­resort af sam­me navn. Club La San­ta på den span­ske ka­na­ri­eø Lan­za­ro­te lig­ner ik­ke helt sig selv.

Hvor det tid­li­ge­re var det cre­me­far­ve­de kom­pleks af fe­ri­e­lej­lig­he­der byg­get i ara­bi­sk stil om­kring in­dre går­de, der do­mi­ne­re­de den grå­bru­ne la­vakyst, er det nu ra­ek­ker af hvi­de hu­se i en el­ler to eta­ger, man først får øje på.

Nu an­kom­mer man til nye sto­re fe­ri­e­lej­lig­he­der med sto­re vin­du­er og te­ras­ser ud mod lagu­n­en. Og bag lej­lig­he­der­ne lig­ger nye sports­hal­ler og tek­ni­ske an­la­eg.

En en­kelt stor kran svin­ger sta­dig over Club La San­ta og vi­ser, at den største ud­byg­ning og renove­ring i sport­s­resor­tets hi­sto­rie end­nu ik­ke er helt af­slut­tet. Men i marts el­ler april na­e­ste år pil­les kra­nen ned, ef­ter at den og byg­nings­ar­bej­der­ne har do­mi­ne­ret resor­tet i tre et halvt år. Så er de knap 400 lej­lig­he­der i den op­rin­de­li­ge ca. 35.000 kva­drat­me­ter sto­re be­byg­gel­se ble­vet gen­nem­renove­ret, og 100 nye lej­lig­he­der i et 40.000 kva­drat­me­ter stort om­rå­de byg­get. Li­ge­som der er kom­met nye sport­san­la­eg, tek­ni­ske an­la­eg, kon­fe­ren­ce­an­la­eg og ny ek­stra re­cep­tion til. For­ny­et La San­ta La San­ta – ver­dens nok ae­ld­ste sport­s­resort – har ry­stet 80’er-stem­nin­gen af sig og er en­de­lig kom­met ind i det­te årtu­sin­de. Ik­ke at det er La San­tas skyld, at det skul­le ta­ge så lang tid at for­ny sig. Bag lig­ger en byg­ge­sags­be­hand­ling, der ud­vik­le­de sig til det re­ne Kaf­ka.

La San­ta eje­de al­le­re­de are­a­let, og pla­ner­ne for ud­byg­nin­gen var klar, da man i 2001 send­te en an­søg­ning om byg­ge­til­la­del­se til myn­dig­he­der­ne. De føl­gen­de år blev et ma­re­ridt med en strøm af krav fra myn­dig­he­der­ne, så man igen og igen måt­te star­te for­fra med at ud­ar­bej­de nye rap­por­ter og an­søg­nin­ger.

Ef­ter 11 år og 42 for­skel­li­ge rap­por­ter, som syv for­skel­li­ge of­fent­li­ge in­stan­ser hav­de kra­e­vet, greb pra­esi­den­ten for Ka­na­ri­eø­er­ne ind og gjor­de kort pro­ces: Han un­der­kend­te al­le de lo­ka­le myn­dig­he­der og gav selv byg­ge­til­la­del­sen.

I slut­nin­gen af 2012 ind­led­tes ny­byg­ge­ri­et, og i april 2014 åb­ne­de de nye lej­lig­he­der og sport­hal­ler, nye gol­f­fa­ci­li­te­ter og to OL-svøm­me­bas­si­ner.

Si­den har man kon­cen­tre­ret sig om at få gen­nem­renove­ret de gam­le lej­lig­he­der, og det er det ar­bej­de, man nu kan se en­den på. Sol til Tja­e­re­borg Da pa­stor Kro­ga­ger i 1978 over­tog det den­gang ti år gam­le fe­ri­e­lej­lig­heds­kom­pleks, var det i før­ste om­gang for at skaf­fe va­e­rel­ser til Tja­e­re­borg Rej­sers man­ge sol­hungren­de vin­ter­rej­sen­de.

Men Lan­za­ro­tes nord­kyst er barsk og uden stran­de di­rek­te til ha­vet, og om­gi­vel­ser­ne var hel­ler ik­ke op­ti­ma­le for for­nø­jel­se- og af­slap­nings­sol­fe­rie, selv om der ved La San­ta er skabt en kun­stig strand i en lagu­ne.

Fi­re-fem år se­ne­re fik pa­sto­ren idéen: Han vil­le om­dan­ne La San­ta til et sted, hvor fa­mi­li­er kun­ne hol­de en ak­tiv fe­rie med va­egt på sport og mo­tion.

»Club La San­ta Sport« var skabt, og de knap 400 lej­lig­he­der i kom­plek­set blev for­søgt solgt som ti­mes­ha­re.

Men sal­get gik tra­egt. I 1992 be­slut­te­de man at stop­pe sal­get af ti­mes­ha­re og satsede i ste­det på at dri­ve re­sten af resor­tet som ho­tel. Og for at kun­ne sa­el­ge fe­ri­e­op­hold i resor­tet fjer­ne­de man or­det Sport. Nav­net blev her­ef­ter Club La San­ta.

»Det er ma­er­ke­ligt at ta­en­ke på i dag, hvor det er ble­vet us­mart at ha­ve en fe­rie uden sport el­ler mo­tion,« si­ger Club La San­tas di­rek­tør, Flem­m­ing So­hns.

Uden »sport« i nav­net – kun på ste­det – blev pro­jek­tet en­de­lig en suc­ces og gav for før­ste gang over­skud.

La San­ta har nem­lig va­e­ret tro over for sit op­rin­de­li­ge kon­cept. Når man har be­talt sit op­hold, har man og­så be­talt for del­ta­gel­se i og brug af al­le sport­s­fa­ci­li­te­ter. Kun en­kel­te skal man be­ta­le ek­stra for, for ek­sem­pel ud­flug­ter på øen, dyk­ning og le­je af de me­re spe­ci­el­le ra­cer­cyk­ler – al­min­de­li­ge cyk­ler er gra­tis til rå­dig­hed – og le­je af gol­fud­styr.

Per­son­lig tra­e­ning be­ta­ler man og­så ek­stra for. El­lers står et helt hold sports­gu­i­der, det så­kald­te »gre­en team«, klar til at le­de ak­ti­vi­te­ter som mor­gen­gym­na­stik, zum­ba, yo­ga og spin­ning. Der kom­mer og­så he­le ti­den nye sports­gre­ne på pro­gram­met. Blandt de ny­e­ste er TRX sus­pen­sion trai­ning, hvor man tra­e­ner i ela­stik­ker spa­endt fast i en va­eg, og stand up pad­dle, som snart føl­ges af yo­ga på bra­et. Airal yo­ga, hvor man ha­en­ger fra lof­tet i sno­re, er og­så en af de ny­e­re mu­lig­he­der, li­ge­som en ny Bar Park for uden­dørs fit­ness er på vej. The Bo­un­cer, en ka­ste­va­eg, hvor man får po­int, er og­så sjov tra­e­ning for blandt an­dre hånd­bold­spil­le­re. Mek­ka for tri­at­le­ter Isa­er de go­de mu­lig­he­der for at tra­e­ne bå­de svøm­ning, cyk­ling og løb har gjort La San­ta til et tri­at­lon­mek­ka.

Tri­at­lon har si­den 2000 va­e­ret en olym­pisk di­sci­plin med di­stan­cer­ne 1,5 km svøm­ning, 40 km cyk­ling og 10 km løb. Men sports­gre­nen ryk­ke­de ind på La San­ta med kon­ge­di­stan­cen Iron­man, na­e­sten før der var no­gen, der kend­te den.

I 1992 blev den før­ste Iron­man af­vik­let her med et over­sku­e­ligt an­tal del­ta­ge­re, mens der bli­ver over 2.000 at­le­ter til Club La San­ta Iron­man, der 21. maj na­e­ste år bli­ver af­vik­let for 25. gang.

Selv om man kan se en­den på den sto­re ud­byg­ning og renove­ring, be­ty­der det ik­ke, at der ik­ke frem­over vil bli­ve aen­dret, byg­get og kom­me nyt til.

»Hvor vi for år si­den be­trag­te­de byg­nin­gen af vo­res spa- og wel­l­nes­saf­de­ling som en stor ud­byg­ning, er den jo sam­men­lig­net med den­ne se­ne­ste ud­byg­ning ret be­ske­den. Og det gi­ver jo mod på an­dre ud­vi­del­ser,« me­ner Fre­de­rik So­hns.

»Men vi ta­ger det skridt for skridt. Pla­ner har vi, og nye vil sik­kert kom­me til. Den gam­le sports­hal tra­en­ger og­så til renove­ring. Og vi har tan­ker om at flyt­te per­so­na­le­bo­li­ger­ne og få fri­gi­vet det are­al de lig­ger på til ak­ti­vi­te­ter for ga­ester­ne. Vi skal he­le ti­den føl­ge, hvad der vil bli­ve in­ter­es­se for rent sport­s­ligt – La San­ta skal fort­sat va­e­re først med det ny­e­ste, og La San­ta bli­ver al­drig fa­er­digt,« si­ger Fre­de­rik So­hns.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.