Mon­te­ne­gro skuf­fe­de

BT - - DANMARK -

over­ra­sken­de nø­jes med uaf­gjort 28-28 i na­bo­stri­den mod Ser­bi­en i Boxen i Her­ning.

Det kneb al­vor­ligt for Mon­te­ne­gro at vi­se klas­sen i en kamp, hvor Ser­bi­en hang over­ra­sken­de godt på.

Ser­ber­ne er gan­ske vist vi­ce­ver­dens­me­stre, men er kom­met sta­er­kt un­der­tip­pet til VM, for­di fi­re af hol­dets sta­er­ke­ste spil­le­re er ble­vet uven­ner med den tem­pe­ra­ments­ful­de tra­e­ner Sa­sa Bosko­vic og er ble­vet hjem­me.

Men Bosko­vic må ha­ve va­e­ret til­freds med den må­de, hans de­ci­me­re­de mand­skab i går kom ud til kam­pen på.

Ser­ber­ne tog straks ini­ti­a­ti­vet mod de no­get søv­ni­ge mon­te­ne­gri­ne­re, hvor stjer­ne­ba­ck­en Ka­ta­ri­na Bu­la­to­vic ind­led­nings­vis var den ene­ste med krudt i sku­dar­men.

Selv om de ser­bi­ske må­l­vog­te­re fik fat i så godt som in­gen­ting, var ser­ber­ne for­an i sto­re de­le af før­ste halv­leg.

Men et di­rek­te rødt kort til Jova­na Stoil­j­ko­vic for en an­sigtsta­ck­ling slog hol­det mid­ler­ti­digt ud af kurs, og kort før pau­sen kom Mon­te­ne­gro for­an 13-12 - stor­fa­vo­rit­ter­nes før­ste fø­ring i kam­pen.

Det stod 16-14 ved pau­sen, men ser­ber­ne be­gynd­te og­så an­den halv­leg fint og holdt he­le ti­den snor i Mon­te­ne­gro.

Og få se­kun­der før tid hav­de må­l­vog­ter Jova­na Risovic en­de­lig en redning, som sik­re­de Ser­bi­en et over­ra­sken­de po­int.

Mon­te­ne­gro, eu­ro­pa­me­stre­ne fra 2012, er he­de me­dal­je­kan­di­da­ter og kom­mer med ma­eg­tig fy­sik, men spil­le­ma­es­sigt im­po­ne­re­de hol­det ik­ke i pre­mi­e­ren.

Hol­det har dog god tid til at spil­le sig op, in­den Mon­te­ne­gro mø­der Dan­mark i den sid­ste grup­pe­kamp på fre­dag. Al­le­re­de i dag mø­der Mon­te­ne­gro dog Ja­pan, mens Ser­bi­en står over for Un­garn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.