VM i mas­sa­krer

BT - - DANMARK -

SÅ ER VI I GANG hvor­dan kva­li­te­ten af spil­let er rundt om på klo­den.

Det vi­ste isa­er de ru­ma­en­ske, hol­land­ske og un­garn­ske kvin­der, der tog sig me­re end ka­er­ligt af mod­stan­de­re fra øst, syd og vest.

Mest su­ve­ra­en var Ru­ma­e­ni­en, der in­tet min­dre end lam­me­ta­e­ve­de lil­le­put­ter­ne fra Pu­er­to Ri­co, som ek­sem­pel­vis kun for­må­e­de at sco­re tre (3!) mål i før­ste halv­leg. Øst­eu­ro­pa­e­er­ne nå­e­de op på 20 mål fle­re.

Så var ja­evn­byr­dig­he­den no­get stør­re i an­den halv­leg, hvor for­skel­len mel­lem de to hold var no­get min­dre. Ik­ke mindst for­di pu­ert­o­ri­ca­ner­ne fik skram­let 11 bol­de i mål. Det gav sej­rscif­re på 47-14 i ru­ma­ensk favør.

Mon ik­ke der bli­ver sco­ret lidt fa­er­re mål – og mon ik­ke ja­evn­byr­dig­he­den bli­ver lidt stør­re – i hol­dets kom­men­de kam­pe i Grup­pe D, hvor og­så Nor­ge, Rusland og Spanien er med?

Sidst­na­evn­te fik og­så li­ge stemp­let ind med en stor­sejr i går, da Ka­sak­h­stan stod for en trist bun­dre­kord på VMs før­ste­dag in­den de­ad­li­ne på den­ne ud­ga­ve af BT. Hol­det for­må­e­de kun at sco­re kun 10 mål mod Spa­ni­ens 31. Dob­belt op og me­re til Vi­de­re til Grup­pe B, hvor Hol­land tord­ne­de 42 mål ind på Ki­na, der score­de helt pra­e­cist halvt så man­ge mål. Så­le­des end­te det med et 21-42-ne­der­lag for ki­ne­ser­ne, der ik­ke har fre­mel­sket spe­ci­elt man­ge go­de hånd­bold­spil­le­re trods et ret stort be­folk­nings­grund­lag.

I Danmarks Grup­pe A gik det og­så for­holds­vis vold­somt for sig, da Un­garn – med den dan­ske tra­e­ner Chri­sti­an Dal­mo­se som ny­an­sat kon­su­lent – og­så slog sig løs mod en af hånd­boldspor­tens min­dre lan­de.

Her blev det og­så na­e­sten dob­belt op mod Tu­nesi­en, der blev be­sej­ret med 39-20.

I Grup­pe C var det me­re nor­ma­le cif­re, da Ar­gen­ti­na vandt med 23-15 over Den De­mo­kra­ti­ske Re­pu­blik Congo, mens det fak­tisk var i en kamp mel­lem to af de me­re vel­e­tab­le­re­de na­tio­ner, at cif­re­ne så lidt us­a­ed­van­li­ge ud.

Her vandt Frank­rigs hånd­bold­kvin­der nem­lig med 30-20 over Tys­kland - som dog og­så kun er med i tur­ne­rin­gen via et wild card, da na­bo­er­ne mod syd ik­ke for­må­e­de at kva­li­fi­ce­re sig på egen hånd.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.