WIEGHOR

BT - - DANMARK -

FY­RING Mor­ten Wieg­horst er for­tid som ch­eftra­e­ner i Su­per­liga-klub­ben AGF. Et halvt døgn ef­ter han hav­de ført si­ne trop­per frem til en me­ri­te­ren­de sejr på 2-1 over FC Midtjyl­lands re­ge­ren­de dan­ske me­stre, blev han i går for­mid­dag kaldt til mø­de med AGFs le­del­se, der vi­de­re­brag­te ham med­del­el­sen.

»Der har va­e­ret sam­ar­bejds­pro­ble­mer mel­lem ham og vo­res sport­s­chef (Jens An­der­s­son, red.) et styk­ke tid,« for­kla­re­de be­sty­rel­ses­for­mand Lars Four­nais nog­le timer se­ne­re ved et pres­se­mø­de i AGFs klublo­ka­le i Ce­res Park og til­fø­je­de:

»Vi er kom­met frem til den kon­klu­sion, at det­te er den rig­ti­ge be­slut­ning. Wieg­horst har va­e­ret en vig­tig brik i op­byg­nin­gen af ’det nye AGF’. Men når til­li­den mel­lem top­le­de­re i en virk­som­hed ik­ke er der, er det slut. Des­u­den er vi ik­ke til­fred­se med, at vi kun har vun­det to af vo­res se­ne­ste 15 kam­pe.«

Han øn­ske­de ik­ke at forta­el­le, hvem der nu skal tra­e­ne AGF.

Et godt bud er Glen Rid­ders­holm, som har va­e­ret le­dig si­den han i som­mer sen­sa­tio­nelt valg­te at stop­pe i FC Midtjyl­land blot et par uger ef­ter de med ham i spid­sen hav­de sik­ret sig det dan­ske mester­skab.

»Det har jeg in­gen kom­men­ta­rer til. Men vi er i di­a­log med et em­ne, og vi for­ven­ter at kun­ne pra­e­sen­te­re ved­kom­men­de in­den­for gan­ske kort tid,« sag­de Lars Four­nais med et hem­me­lig­heds­fuldt blik i øj­ne­ne.

Sport­s­chef Jens An­der­s­son øn­ske­de ik­ke at be­kra­ef­te, at Glen Rid­ders­holm er fa­vo­rit

FA­VO­RIT­TEN Glen Rid­ders­holm

le­dig ef­ter han i ju­ni fri­vil­ligt trak sig fra ch­eftra­e­nerjob­bet i FC Midtjyl­land

GOUTSIDERNE Kas­per Hjul­mand

le­dig ef­ter han i fe­bru­ar 2015 blev fy­ret i Bun­des­liga­klub­ben Mainz 05

GLars Ol­sen

har i ef­ter­å­ret for­la­en­get sin kon­trakt som land­stra­e­ner for Fa­e­rø­er­ne

GMi­cha­el Han­sen

le­dig ef­ter han i ef­ter­å­ret blev fy­ret i 1. di­vi­sions­klub­ben FC Vestsja­el­land

GDE VAR­ME­STE NAV­NE til at ta­ge over ef­ter Mor­ten Wieg­horst. Til gen­ga­eld var han me­re snak­kesa­lig om­kring de sam­ar­bejds­pro­ble­mer, han har haft med den nu fy­re­de AGF-tra­e­ner.

»Jeg be­gynd­te i mit nye

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.