Ue­nig­he­der med AGF-chef: Her er sva­ret fra fy­ret Wieg­horst

BT - - DANMARK -

RE­K­RUT­TE­RING hjem­me, hvor vi har do­mi­ne­ret me­get, og det for­svin­der lidt i da­ek­nin­gen af AGF af den ene el­ler an­den år­sag. Men vi har va­e­ret go­de på hjem­me­ba­ne, og det bli­ver ba­re un­der­stre­get i dag (fre­dag, red.). Så jeg vil si­ge det på den­ne må­de - der var kam­pe i star­ten, hvor vi fik po­int, men ik­ke spil­le­de li­ge så godt som i nog­le af de kam­pe, vi har spil­let på det se­ne­ste. Det har si­ne for­skel­li­ge år­sa­ger,« for­kla­re­de Mor­ten Wieg­horst og fort­sat­te: Ting ta­ger tid »Men jeg prø­ver ik­ke at fin­de und­skyld­nin­ger, der er ba­re fle­re nu­an­cer, end hvad no­gen ger­ne vil gø­re det til. Og det hand­ler om me­re end ba­re ta­en­ding.«

»Jeg vil si­ge, at ef­ter­å­ret er god­kendt. Nu er run­den ik­ke fa­er­dig­spil­let, men hvis vi for­hol­der os til ta­bel­len først, og det gør man jo, når man snak­ker om målsa­et­ning, som er at bli­ve i Su­per­liga­en, så er vi li­ge nu 12 po­int (før Ho­bros kamp mod Ran­ders, red.) for­an stre­gen, ind­til re­sten af kam­pe­ne er spil­let.«

»Hvis der var var no­gen, der hav­de sagt til mig in­den sa­e­son­start, at vi vil­le va­e­re 12 po­int for­an, må­ske ni, så hav­de jeg ta­get den. Any­day. Så jeg kan kun si­ge, at vi har gjort det godt. Der har va­e­ret man­ge kam­pe, vi har spil­let godt i, og man skal hu­ske på, at vi er op­ryk­ke­re. Det bli­ver glemt en gang i mel­lem. Men vi kan sag­tens spil­le bed­re, og det kom­mer og­så til at ske,« for­kla­re­de Wieg­horst.

Han ane­de ef­ter kam­pen ty­de­lig­vis ik­ke, at han vil­le bli­ve fy­ret i går. Tva­er­ti­mod gla­e­de­de han sig til at ar­bej­de vi­de­re med trup­pen i den lange vin­ter­fe­rie.

»Vi skal hu­ske, at vi fik man­ge spil­le­re ind i som­mer, og det ta­ger tid at spil­le dem ind. Jeg ved godt, at tid ik­ke er no­get, man har i den­ne ver­den, men det ta­ger alt­så tid, og jeg sy­nes, man kan se frem­gang. Nu kan vi ar­bej­de med tin­ge­ne i den kom­men­de pe­ri­o­de. Jeg sy­nes ik­ke, at det er så slemt,« po­in­te­r­e­de Mor­ten Wieg­hort.

Men det var til­sy­ne­la­den­de slemt nok for AGF-le­del­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.