ST FY­RET

BT - - DANMARK -

job 1. novem­ber i fjor, og ik­ke lang tid ef­ter op­stod der ue­nig­hed mel­lem os om for­skel­li­ge stra­te­gi­ske spørgs­mål,« sag­de Jens An­der­s­son, der for­kla­re­de, at stri­den blandt an­det gik på, hvil­ke vejvalg AGF skul­le gå fremad­ret­tet. Over­ra­sket trup Én af de ting som Mor­ten Wieg­horst har va­e­ret util­freds med, var AGFs fy­ring i fe­bru­ar af scou­ten Erik Lar­sen.

»Wieg­horst valg­te at gå i pres­sen med sin util­freds­hed. Jeg vil ik­ke si­ge, at det var il­loy­alt af ham, at han brok­ke­de sig of­fent­ligt. Men når man be­fin­der sig i et for­hold - bå­de pri­vat og ar­bejds­ma­es­sigt - må man va­e­re klar til at ind­gå kom­pro­mis­ser. Er man ik­ke det, må man som i et ae­g­te­skab va­el­ge at bli­ve skilt. Be­slut­nin­gen om fy­rin­gen af Wieg­horst blev ta­get før vi i sid­ste uges spil­ler­un­de mød­te Vi­borg. Spil­ler­ne er ori­en­te­ret om vo­res be­slut­ning. De var over­ra­ske­de. Jeg be­trag­ter det­te som et tegn på, at vi har ta­ck­let fy­rings­pro­ces­sen pro­fes­sio­nelt,« sag­de Jens An­der­s­son. AGF-di­rek­tør Ja­cob Ni­el­sen be­kra­ef­te­de på pres­se­mø­det, at en af år­sa­ger­ne til Mor­ten Wieg­hor­sts fy­ring skal fin­des i hans ud­ta­lel­se om Erik Lar­sens derou­te. »Den epi­so­de har da haft be­tyd­ning. Si­den­hen har vi kon­sta­te­ret, at hver­ken til­lid el­ler ke­mi mel­lem Mor­ten Wieg­horst og le­del­sen har va­e­ret op­ti­mal. Men selv­føl­ge­lig er vi ae­r­ger­li­ge over, at det er endt så­dan. Som di­rek­tør fø­ler jeg mig an­svar­lig,« sag­de Ja­cob Ni­el­sen, der var in­de over an­sa­et­tel­sen af Mor­ten Wieg­horst in­den han selv valg­te at skif­te fra Ran­ders FC til AGF.

»Når der skal sa­et­tes et hold er det of­test så­dan, at di­rek­tø­ren an­sa­et­ter sport­s­che­fen, der så fin­der en tra­e­ner. Her var det be­sty­rel­sen, der la­ve­de den en­de­li­ge an­sa­et­tel­se,« sag­de Ja­cob Ni­el­sen.

AGF-for­mand Lars Four­nais be­kra­ef­te­de Ja­cob Ni­el­sens ud­la­eg­ning.

»Det er kor­rekt, at det var be­sty­rel­sen, der an­sat­te Wieg­horst. Der­for fø­ler jeg og­så et stor an­svar og en trist­hed over, at vo­res pro­jekt ik­ke lyk­ke­des,« sag­de Lars Four­nais.

Ud­over Mor­ten Wieg­horst har AGF og­så valgt at fy­re as­si­stent­tra­e­ner Bent Chri­sten­sen.

»Til gen­ga­eld va­el­ger vi at be­hol­de hans an­den as­si­stent (Jes­per Sø­ren­sen, red.), som vi selv hen­te­de til­ba­ge i klub­ben tid­li­ge­re på året,« sag­de Jens An­der­s­son. Vi har kon­sta­te­ret, at hver­ken til­lid el­ler ke­mi mel­lem Mor­ten Wieg­horst og le­del­sen har va­e­ret op­ti­mal

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.