Skilt ved før­ste blik

BT - - DANMARK -

DE SE­NE­STE UGER har tv-pro­gram­met ’Gift ved før­ste blik’ for tred­je år i tra­ek va­e­ret en bra­gen­de se­er­suc­ces på DRs ka­na­ler. Pro­gram­met hand­ler om, hvor­dan men­ne­sker age­rer, når de bli­ver sat sam­men med en part­ner, de ik­ke selv har valgt. Bli­ver de sam­men – el­ler går de fra hin­an­den?

I år var der to par, der rent fak­tisk blev sam­men. Men for det me­ste en­der de ’ar­ran­ge­re­de ae­g­te­ska­ber’ i skils­mis­ser.

Det gjor­de det po­ly­ga­me, ar­ran­ge­re­de ae­g­te­skab i top­pen af AGFs sport­s­li­ge le­del­se og­så. Få timer ef­ter fre­da­gens sejr over FC Midtjyl­land bad AGFs di­rek­tør, Ja­cob Ni­el­sen, og klub­bens sport­s­chef, Jens An­der­s­son, om skils­mis­se fra ch­eftra­e­ner Mor­ten Wieg­horst. Et ae­g­te­skab, der fra star­ten blev truk­ket ned over ho­ve­d­et på al­le tre.

Wieg­horst var al­le­re­de an­sat af be­sty­rel­sen, da Ja­cob Ni­el­sen over­tog di­rek­tør­po­sten i AGF sid­ste som­mer og si­den hy­re­de An­der­s­son – og for­hol­det de tre imel­lem blev al­drig godt.

Når jeg slår på van­d­rø­re­ne i AGF, er det jeg hø­rer, hi­sto­ri­en om et ae­g­te­skab, der fra be­gyn­del­sen var dømt til at slå fejl. Ja­cob Ni­el­sen fandt lyn­hur­tigt ud af, at Mor­ten Wieg­horst ik­ke var man­den, han vil­le ha­ve i spid­sen for sit fod­bold­hold – og si­den har det ba­re va­e­ret et spørgs­mål om tid, in­den Wieg­horst røg ud. SAMARBEJDSPROBLEMERNE HAR VA­E­RET sto­re og syn­li­ge. Og­så for spil­ler­trup­pen i AGF. Og ind i mel­lem er det dår­li­ge for­hold ble­vet of­fent­ligt ud­stil­let. Ek­sem­pel­vis da Wieg­hor­sts al­li­e­re­de fra Laud­rup­ti­den i Swan­sea, Erik Lar­sen, i fe­bru­ar må­ned blev fy­ret til ch­eftra­e­ne­rens sto­re util­freds­hed.

Man kan pe­ge fin­gre af Ni­el­sen og An­der­s­son og hi­ve den gam­le kli­ché frem om det aar­hu­si­an­ske ga­le­hus. Men det vil va­e­re for­enk­let. For­hol­det mel­lem de to og ch­eftra­e­ne­ren har va­e­ret så an­s­pa­endt, at en fy­ring på sigt var en uund­gå­e­lig­hed. Skyl­den for dét lig­ger bå­de i den ene og den an­den lejr.

Ja­cob Ni­el­sen er en egen­rå­dig, men og­så en dyg­tig le­der. Han vil ha­ve hånd i han­ke med tin­ge­ne, og det har han ik­ke følt, han har haft med Wieg­horst i tra­e­ner­sa­e­det.

Det får han nu med den nye tra­e­ner, som med 98 pro­cent sand­syn­lig­hed hed­der Glen Rid­ders­holm. Dét match har ef­ter­hån­den stå­et skre­vet i sol, må­ne og stjer­ner i måneder.

Imens kan Mor­ten Wieg­horst ind­le­de sin job­j­agt. En god idé vil va­e­re at star­te den hos DBU, hvor en vis Åge Ha­rei­de må­ske kun­ne bru­ge en as­si­stent­tra­e­ner…

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.