’Jeg har få­et hen­ven­del­ser’

BT - - DANMARK -

FREM­TID job op med den be­grun­del­se, at han ik­ke kan se sig selv i det nye se­tup.

Ef­ter 0-0-kam­pen mod Ho­bro i går vil­le ’PC’ ik­ke ud­dy­be, hvor­for han over­ra­ske­de alt og al­le, in­klu­siv Ran­ders’ be­sty­rel­se, med sin op­si­gel­se.

»Li­ge nu skal vi run­de ef­ter­års­sa­e­so­nen af, og så kom­mer der et tids­punkt for de an­dre ting,« lød det igen og igen fra ’PC’, der dog af­slø­rer over for BT, at han nok ik­ke kom­mer til at gå ar­bejds­løs ef­ter 1. fe­bru­ar, hvor han er fri på ar­bejds­mar­ke­det. Be­kra­ef­ter hen­ven­del­ser »Jeg vil si­ge, at det ik­ke skor­ter på hen­ven­del­ser. Man skal ha­ve respekt for, at der ik­ke er man­ge job i den bran­che, jeg er i, og det har jeg og­så, men jeg tror sta­dig, at der vil by­de sig no­get, som er in­ter­es­sant. Der har va­e­ret nog­le hen­ven­del­ser, det er, hvad jeg kan si­ge,« si­ger den af­gå­en­de Ran­ders-sport­s­di­rek­tør, der si­den 2008 har va­e­ret først scout, så sport­s­chef og til sidst sport­s­di­rek­tør i Ran­ders.

Han ser ik­ke nød­ven­dig­vis sig selv som sport­s­chef el­ler sport­s­di­rek­tør i et nyt job.

»Der kan va­e­re an­dre rol­ler, som kan va­e­re in­ter­es­san­te, men det er ik­ke in­ter­es­sant, hvis det ik­ke er i den bed­ste liga. Det be­hø­ver ik­ke kun at va­e­re som sport­s­chef. Dem er der i øv­rigt rig­tig man­ge af i for­vej­en. Det kan va­e­re an­dre rol­ler om­kring fod­bold. Du kan selv reg­ne ud, hvad der er af job i fod­bold. Men det bli­ver ik­ke som tra­e­ner.«

En tra­e­ner, som hel­ler ik­ke ved no­get om sin frem­tid, er Co­lin Todd. Og­så han stod og gen­tog sam­me sang, som lød så­dan her:

»Jeg vil ik­ke snak­ke om, hvad der kom­mer til at ske. Jeg aner ik­ke no­get. Det her er fo­re­gå­et i en må­ned, og vi ved ik­ke me­re, end hvad der er ble­vet sagt, så hvor­for skal jeg ik­ke va­e­re po­si­tiv i for­hold til, hvad jeg si­ger til jer, nem­lig at jeg er her i ja­nu­ar.«

Så­le­des uop­lyst om frem­ti­den smut­te­de de to sport­s­li­ge le­de­re i Ran­ders FC på vin­ter­fe­rie.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.