’Det er 10 år si­den, Ru­dy slog hårdt’

BT - - DANMARK -

DER ER GODT en uge til kam­pen, og min hver­dag ser me­get ens­for­mig ud li­ge nu. Jeg har boks­nin­gen som dagens før­ste tra­e­ning, og så er der løb hen ad af­te­nen.

Min ru­ti­ne er at stå op, tra­e­ne, spi­se, sove, gå med hund­e­ne, lø­be, sove og så­dan fort­sa­et­ter det ba­re he­le ti­den. Jeg kob­ler af ved at gå med mi­ne to dej­li­ge hunde, som har mas­ser af ener­gi, der skal ud og bru­ges. Det pas­ser mig helt fint. Og så bru­ger jeg me­get tid sam­men med min bror, Mi­cki. Jeg star­ter klok­ken 10 om mor­ge­nen, hvor der bli­ver bra­get igen­nem i to timer. Så er der spar­ring hen ad ef­ter­mid­da­gen, og så lø­ber jeg om af­te­nen. Jeg skif­ter mel­lem fem el­ler ti ki­lo­me­ter. Det er for li­ge at få be­va­e­get mig.

Jeg er nå­et til det punkt i for­lø­bet, at det ba­re skal va­e­re nu. Jeg er klar. Det skal ik­ke ba­re over­stås, men det skal ba­re va­e­re nu! Det er po­si­ti­ve tan­ker he­le vej­en igen­nem, der fyl­der mig. Jeg gla­e­der mig utro­lig me­get til den her kamp. Jeg ser vildt me­get frem til det.

Der har va­e­ret et stort spil i kulis­sen mel­lem mig og Ru­dy. Det gi­ver mig lidt ek­stra blod på tan­den, og jeg gla­e­der mig ba­re til at kom­me op og vi­se no­get. Jeg står ved det, jeg har sagt. JEG HAR AL­LE­RE­DE sagt, at hvis jeg ta­ber, er det slut. Det står jeg og­så ved. Hvis jeg kan ta­be til Ru­dy, har jeg sgu ik­ke no­gen frem­tid i boks­ning. Så kan jeg li­ge så godt stop­pe med det sam­me. Det er de­fi­ni­tivt. Så gi­der jeg ik­ke me­re. Så drop­per jeg det. Det er 10 år si­den, Ru­dy slog hårdt. Han er en gam­mel mand nu, og jeg har ta­enkt mig at kø­re ham midt over. Jeg skal hol­de en god af­stand og ud­bok­se ham. Det er ik­ke en mu­lig­hed for mig, at jeg ik­ke vin­der den­ne her kamp.

Op til kam­pen er jeg vok­set me­re og me­re med op­ga­ven. Jeg har ta­get sto­re skridt den­ne gang i for­hold til, at jeg har ta­get det he­le me­get me­re se­ri­øst. Nu vil jeg sgu gi­ve mi­ne fans og Re­in­hard Sup­por­ters no­get. De gi­ver mig så vildt me­get, så jeg vil gi­ve dem en or­dent­lig kamp.

Kulis­sen i Brønd­by Hal­len bli­ver to­talt bla­e­ret. Det bli­ver vildt fedt, og jeg er ba­re rig­tig glad for, at der er så man­ge, der gi­der at kom­me ind og se kam­pen. Jeg tror, det bli­ver en to­talt spa­endt stem­ning. Den bli­ver helt vild. Jeg er klar til at gi­ve den lidt ek­stra i den kulis­se. Jeg vil gi­ve den fuld skrue.

Na­e­ste uge frem mod kam­pen kom­mer til at hand­le om li­ge at ta­ge de sid­ste va­eg­te og få de sid­ste små­ting på plads. Det hand­ler om li­ge at få ret­tet det sid­ste ind og sør­ge for, det he­le ba­re spil­ler.

Min be­sked til Ru­dy? Han kan gla­e­de sig. Han kan ba­re gla­e­de sig...

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.