’Jeg er på ’ude­ba­ne’ mod Pa­tri­ck’

BT - - DANMARK -

DER ER NU lidt un­der en uge til kam­pen mod Pa­tri­ck, og jeg har det rig­tig godt. Alt er for­lø­bet, som det skal, og jeg har bok­set man­ge om­gan­ge. Jeg og mit team er virkelig i godt hu­mør, og vi har over­skud til at la­ve fis og bal­la­de. Alt­så vi tra­e­ner me­get se­ri­øst, men vi kan godt gri­ne sam­men un­der tra­e­nin­gen. Så jeg ta­en­ker ik­ke så me­get over kam­pens al­vor over­ho­ve­det.

Min tra­e­ning har va­e­ret til­ret­telagt så­dan, at vi har tra­e­net alt det hår­de gen­nem lang tid. Jeg har byg­get mig selv op og tra­e­net to gan­ge om da­gen. Men nu er jeg, hvor jeg skal va­e­re, kampklar, og så tra­e­ner vi lidt an­der­le­des.

Krop­pen får lidt me­re fri, jeg hol­der en fri­dag en gang i mel­lem, og så tra­e­ner jeg me­re in­ten­sivt. Det gør, at jeg li­ge nu løf­ter mig et ni­veau me­re. Det he­le er plan­lagt.

Jeg har den­ne gang valgt at tra­e­ne med ilt­ma­ske på sam­men med min fy­si­ske tra­e­ner, og det har va­e­ret su­per fedt. Jeg har kla­ret den del af tra­e­nin­gen ek­stremt godt.

Folk går nor­malt i pa­nik og fø­ler sig vildt pres­se­de, når de får ma­sken på, for­di de ik­ke kan tra­ek­ke vej­ret. Men det har jeg slet ik­ke haft pro­ble­mer med, selv­om min puls var ham­ren­de høj, og jeg ba­re ger­ne vil­le ha­ve no­get luft.

Det hand­ler om at be­va­re ro­en, selv­om jeg ik­ke kan få luft. Det forta­el­ler mig, at jeg er i rig­tig god form, og at jeg kan hånd­te­re stres­se­de og pres­se­de si­tu­a­tio­ner.

Det er no­get, jeg kan bru­ge i bok­se­rin­gen men­talt, hvis jeg er helt ude at ski­de, og tin­ge­ne går imod mig. Nu ved jeg, at jeg kan gå igen­nem ek­stre­me si­tu­a­tio­ner på trods af, at ener­gi­en er va­ek. JEG HAR SELV­FØL­GE­LIG og­så spar­ret en del. Min spar­rings­part­ner er fra Rusland, og han har va­e­ret rig­tig dyg­tig at tra­e­ne med. Han kan bok­se, li­ge­som jeg ger­ne vil ha­ve, at han skal.

Han ko­pi­e­rer Pa­tri­ck ret godt. Han kan bå­de slå hårdt og hur­tigt, og han er i form til at gå 30 om­gan­ge. Han kan bå­de hol­de og slås, og der­for har han få­et mig helt op på dup­per­ne.

Jeg vil fak­tisk på­stå, at der ik­ke fin­des en bed­re spar­rings­part­ner. Ik­ke til den­ne her op­ga­ve. Og jeg har blandt an­dre spar­ret mod folk som Glen Jo­hn­son, der er tid­li­ge­re ver­dens­me­ster og man­ge gan­ge VMud­for­drer.

Jeg har godt set, at nog­le bet­tin­g­eks­per­ter si­ger, at Pa­tri­ck er fa­vo­rit. Jeg ved godt, at jeg er på ’ude­ba­ne’ mod Pa­tri­ck. Det er Sau­er­lands sta­ev­ne og Sau­er­lands bok­ser, og det tror jeg ik­ke, at man skal ta­ge fejl af.

Men som bok­ser over for Pa­tri­ck fø­ler jeg ik­ke, at jeg er ’un­der­dog’. Det, jeg har set fra Pa­tri­ck ind­til nu, sy­nes jeg ik­ke, rent bok­se­ma­es­sigt ha­en­ger sam­men med det, jeg kan. Jeg tror ik­ke, han kom­mer så langt med det.

Den uge, der nu kom­mer med pres­se og alt mu­ligt an­det, ta­ger jeg helt stil­le og ro­ligt. Jeg sluk­ker ba­re min te­le­fon, hvis det bli­ver for me­get.

Husk. Jeg gør det her for min egen skyld.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.