An­dreas Chri­sten­sen og co. ban­ke­de Bay­ern

BT - - DANMARK -

i hjem­me­hol­dets mid­ter­for­svar.

I an­den halv­leg var det så en god be­kendt af dansk fod­bold, den tid­li­ge­re FCK-spil­ler Oscar Wendt, som sør­ge­de for fø­ring til Glad­bach.

Den ame­ri­kan­ske lands­holds­spil­ler, Fa­bi­an Jo­hn­son, løb fra Bay­er­n­for­sva­ret og lag­de bol­den på tva­ers til bra­si­li­a­ne­ren Raf­fa­el, der spil­le­de Oscar Wendt. Sven­ske­ren lag­de fra ven­stre si­de bol­den i mål i det lange hjør­ne fra cir­ka ti me­ters af­stand. En­de­fuld Bay­ern-spil­ler­ne hav­de sva­ert ved at ta­ge, at de var kom­met bag­ud, og midt­vejs i an­den halv­leg blev det set med Bay­ern-øj­ne - end­nu va­er­re.

Den­ne gang var det Lars Stindl, som hel­flug­te­de ho­ved­støds­o­p­la­eg­get fra schweize­ren Ni­co El­ve­di ind.

To mi­nut­ter se­ne­re blev kam­pen af­gjort, da Fa­bi­an Jo­hn­son snød Bay­erns of­f­si­de fa­el­de og pla­ce­re­de bol­den bag den to­talt chan­ce­lø­se Neu­er.

»En drøm af en dag. Og for mig som tid­li­ge­re 1860 Mün­chen-spil­ler var det helt spe­ci­elt,« sag­de Fa­bi­an Jo­hn­son ef­ter kam­pen.

Fran­ck Ri­béry fik re­du­ce­ret i sin co­me­ba­ck-kamp - fransk­man­den hav­de ik­ke spil­let i ot­te måneder men Glad­bach end­te med at vin­de kam­pen med 3-1, og det var før­ste gang i den­ne sa­e­son, at Bay­ern Mün­chen tab­te i Bun­des­liga­en. I Cham­pions Le­ague har de som be­kendt tabt en en­kelt kamp til Ar­se­nal.

»Vi er ik­ke la­en­ge­re vant til at kom­me bag­ud i kam­pe­ne,« sag­de Bay­ern Mün­chens Phi­lipp La­hm ef­ter kam­pen som for­kla­ring på ne­der­la­get.

Det var før­ste gang i 100 kam­pe, at Bay­erns tra­e­ner, Jo­sep Gu­ar­di­o­la, stil­le­de op med pra­e­cis sam­me star­top­stil­ling som kam­pen for­in­den. Og det vi­ste sig alt­så ik­ke at va­e­re en hel­dig dis­po­si­tion.

Det kun­ne An­dreas Chri­sten­sen og Glad­bach ik­ke ta­ge sig af, og i det he­le ta­get er Glad­bach ved at ud­vik­le sig til lidt af en angst-mod­stan­der for Bay­ern Mün­chen.

I sid­ste sa­e­son end­te kam­pe­ne imel­lem de to klub­ber så­le­des 0-0 og 0-2. Men med til den hi­sto­rie hø­rer, at Bay­erns ne­der­lag på 0-2 først kom, ef­ter at sid­ste sa­e­sons mester­skab re­elt var sik­ret.

I lør­da­gens øv­ri­ge tid­li­ge kam­pe tab­te FC Köln med Fre­de­rik Sø­ren­sen på ba­en­ken 0-1 hjem­me til FC Augs­burg, Mainz 05 vandt i Ham­borg over HSV, Hertha Berlin slog Bay­er Le­ver­ku­sen 2-1, og op­gø­ret mel­lem Ingolstadt og Hof­fen­heim slut­te­de 1-1.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.