Brø­let Stør­re reg­ning i ven­te

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Pu­bli­ka­tio­nen 'Ind­van­dre­re i Dan­mark 2014’ fra Danmarks Sta­ti­stik GRA­FIK

FLYGT­NIN­GE-UD­GIF­TER og Al­le­rød kom­mu­ner, at de stats­li­ge re­fu­sio­ner langt­fra er nok til at da­ek­ke de re­el­le ud­gif­ter i kom­mu­ner­ne, og kon­se­kven­sen er, at der ska­e­res i vel­fa­er­den.

Den aku­t­te mil­li­ar­dreg­ning og vel­fa­erds­for­rin­gel­ser­ne kan dog vi­se sig at bli­ve langt stør­re i de kom­men­de år, hvis ik­ke in­te­gra­tio­nen for­bed­res mar­kant. Kun fem pro­cent i ar­bej­de En net­op of­fent­lig­gjort un­der­sø­gel­se fra Dansk Ar­bejds­gi­ver­for­e­ning vi­ser, at kun fem pro­cent af de kvin­de­li­ge flygt­nin­ge er i job ef­ter fi­re år i Dan­mark og kun 20 pro­cent af ma­en­de­ne.

Der­med ty­der no­get på, at tid­li­ge­re ti­ders fejl­sla­gen in­te­gra­tion af ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dre­re på det dan­ske ar­bejds­mar­ked fort­sa­et­ter.

Den la­ve be­ska­ef­ti­gel­se er en af ho­ved­år­sa­ger­ne til, at Ro­ck­wool Fon­den vur­de­rer, at den ik­ke-ve­st­li­ge ind­van­dring i 2014 ko­ste­de det dan­ske sam­fund 16,6 mil­li­ar­der kro­ner.

Der­for er det iføl­ge Lars Lar­sen fra ana­ly­se- og rå­d­giv­nings­fir­ma­et LG In­sight – der blandt an­det rå­d­gi­ver kom­mu­ner­ne i for­bin­del­se med in­te­gra­tions­ind­sat­sen – vig­tigt, at kom­mu­ner­ne sa­et­ter gang i be­ska­ef­ti­gel­ses­ind­sat­sen li­ge med det sam­me.

»Kom­mu­ner­ne skal sat­se mas­sivt på at få flygt­nin­ge­ne i be­ska­ef­ti­gel­se, og det skal va­e­re med det sam­me. Det er det mest ef­fek­ti­ve,« si­ger han til BT.

Og der er brug for en ef­fek­tiv ind­sats. De se­ne­ste tal fra Danmarks Sta­ti­stik vi­ser, at ind­van­dre­re fra de ara­bi­ske lan­de og Afri­kas Horn er sva­e­re at få i ar­bej­de.

Iføl­ge tal­le­ne er det kun 23 pro­cent af sy­rer­ne i den ar­bejds­dyg­ti­ge al­der, der ar­bej­der, 28 pro­cent af so­ma­li­er­ne og 30 pro­cent af li­ba­ne­ser­ne, som ty­pisk er stats­lø­se pa­la­esti­nen­se­re. Tal­let for dan­ske­re er 82 pro­cent. Mang­ler mo­ti­va­tion »Pro­ble­met er og­så, at det ik­ke er al­le, der kom­mer med

82,3 sam­me ar­bejds­i­den­ti­tet, som vi har i Dan­mark. Og det be­ty­der, at mo­ti­va­tio­nen mang­ler. Og der skal vi bå­de va­e­re bed­re til at mo­ti­ve­re, men og­så sank­tio­ne­re, når det er nød­ven­digt,« si­ger Lars Lar­sen.

Li­ge nu er han mest be­kym­ret for, at det er flygt­nin­ge­ne fra Eri­trea, der får sva­ert ved at få et ar­bej­de.

»Li­ge­som det er til­fa­el­det med so­ma­li­e­re, så er de­res kul­tur så frem­me­d­ar­tet, at det er en me­get stor og sva­er op­ga­ve. Til gen­ga­eld har sy­rer­ne mo­ti­va­tio­nen, og­så selv­om de ik­ke nød­ven­dig­vis er højtud­dan­ne­de,« si­ger han.

Ind­van­dre­re fra Mel­le­mø­sten og Afri­kas Horn har sva­ert ved at fin­de fod­fa­e­ste på ar­bejds­mar­ke­det. Ta­bel­len ne­de­nun­der vi­ser den så­kald­te be­ska­ef­ti­gel­ses­fre­kvens for de 30-60-åri­ge – dvs. hvor man­ge pro­cent der er i ar­bej­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.