Klar til EU-opgør

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

EU-NEJ en pa­ral­lelaf­ta­le om Eu­ro­pol. Men det er kun be­gyn­del­sen.

»Vi vil og­så ha­ve en form for gra­en­se­kon­trol, ger­ne den ful­de og per­ma­nen­te gra­en­se­kon­trol med bå­de po­li­ti og tol­de­re, som og­så bri­ter­ne og irer­ne har. Det må vi ta­ge fat på si­de­lø­ben­de. Vi er og­så nødt til at ta­le om den kurs, EU-sam­ar­bej­det skal ha­ve, i Fol­ke­tin­get. Det vil va­e­re na­tur­ligt, at den af­ta­le fra 2008, man har i ja-for­ligskred­sen, op­hø­rer ef­ter na­e­ste fol­ke­tings­valg, og at man la­ver et nyt na­tio­nalt kom­pro­mis, hvor nej-par­ti­er­ne er med – os, En­heds­li­sten og Li­be­ral Al­li­an­ce.«

Vil va­e­re ud­kants-EU

»Vi vil ha­ve af­skaf­fet det for­mål, der lig­ger i 2008-af­ta­len blandt ja­par­ti­er­ne om, at man skal hen imod en sta­dig sna­ev­re­re uni­on og end­nu me­re ind i ker­nen af EU. Vi vil ik­ke va­e­re i ker­nen af EU. Vi vil va­e­re i ud­kants-EU, og re­ge­rin­gen må for­stå, at det er det, fol­ket vil – ef­ter de tre af­gø­ren­de EU-af­stem­nin­ger, Maa­stri­cht, eu­ro­en og det her.«

Nej, men det gør So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, tror jeg. Mette Frederiksen er an­der­le­des for­stå­en­de for, at det her går ik­ke la­en­ge­re. I vir­ke­lig­he­den er der kun Ven­stre og De Ra­di­ka­le til­ba­ge, der sa­et­ter en stop­per for et nyt na­tio­nalt kom­pro­mis. Pres­set på Løk­ke kan bli­ve så stort, at han for­står, at be­folk­nin­gen øn­sker no­get an­det. Og i øv­rigt skal re­ge­rin­gen jo ik­ke gå til for­han­din­ger med EU med den hold­ning, Sø­ren Pind har, at det er me­get tungt og sva­ert. Man får jo in­gen­ting, hvis man kom­mer som så­dan en jam­mer­ko­ne.«

»At vi går imod en lø­se­re til­knyt­ning og føl­ger i bri­ter­nes spor va­ek fra fø­de­ra­lis­men.«

»En ra­ek­ke ting skal ba­re kla­res mel­lem­stats­ligt og ik­ke op i et hø­je­re fø­de­ralt ni­veau. Vi kan og­så af­gi­ve su­ve­ra­e­ni­tet nog­le ste­der, hvor det gi­ver me­ning, med fem sjet­te­dels fler­tal i Fol­ke­tin­get. Den bri­ti­ske fol­ke­af­stem­ning bli­ver og­så af­gø­ren­de. Hvis de mel­der sig ud, hvad er så Danmarks rol­le. Vi kom ind sam­men med dem i sin tid, men nu ser vi jo et EU i to­tal op­løs­ning.«

»Det ved jeg ik­ke, men uden Stor­bri­tan­ni­nen er der ik­ke me­get EU til­ba­ge.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.