’Fly­et er mit hjem’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ET LIV I LUF­TEN på far­ten. Og det er han he­le ti­den. Det sid­ste halvan­det år har han va­e­ret hjem­løs, og hel­li­get sig sin rej­se­hob­by fuldt ud.

»Fly­et fø­les som mit hjem nu,« si­ger Ben Schlap­pig til CNN og forta­el­ler, at han ik­ke kan li­de at va­e­re det sam­me sted i me­re end tre da­ge ad gan­gen. Sva­ert at le­ve nor­malt Fly-en­tu­si­a­sten til­ba­gela­eg­ger me­re end seks mil­li­o­ner ki­lo­me­ter hvert år, hvil­ket sva­rer til at rej­se Jor­den rundt 16 gan­ge. Li­vet på vin­ger­ne gør det sva­ert at ha­ve et nor­malt liv, er­ken­der han.

»Det er sva­ert, men mi­ne bed­ste ven­ner for­står min hob­by. Til gen­ga­eld er det sva­e­re­re at få et ka­er­lig­heds­for­hold til at fun­ge­re,« forta­el­ler han.

Det kan ly­de nemt at rej­se rundt som et luksusdyr på den må­de, men det er det ik­ke, ly­der det fra den 25-åri­ge ame­ri­ka­ner. Som en så­kaldt flyhob­byist skal man nem­lig ken­de al­le fi­du­ser­ne med bonuspo­int og kre­dit, og det la­e­rer man ik­ke hur­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.