At­tes­ma­ek

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Der er ta­get ud­gangs­punkt i en ren­te på 2,9 pct. i 2014 og en ren­te på 0,8 pct. i 2016.

Man­ge ind­be­ret­nin­ger til Skat sker au­to­ma­tisk, men der er sta­dig en ra­ek­ke om­rå­der, hvor du selv må til ta­ster­ne. Hvis din øko­no­mi­ske si­tu­a­tion aen­drer sig va­e­sent­ligt, er det en god idé at ret­te i forskuds­op­gø­rel­sen. Her får du et over­blik over de ty­pi­ske si­tu­a­tio­ner, hvor du selv skal ind at aen­dre i forskuds­op­gø­rel­sen:

En lø­na­en­dring får isa­er be­tyd­ning, når der er ta­le om sto­re aen­drin­ger, for ek­sem­pel når: Din løn kom­mer over el­ler un­der 499.130 kr. inkl. AM-bi­drag. Du be­ta­ler top­skat og sti­ger i løn. Du går ned i tid, f.eks. fra fuld­tid til del­tid. Ret din forskuds­op­gø­rel­se, når du stop­per med SU, så du ik­ke skal be­ta­le en re­stskat, når året er gå­et. Fra det før­ste år, du be­gyn­der at be­ta­le SU-lån til­ba­ge, kan du få fradrag for de ren­ter, der er lø­bet på i stu­di­e­ti­den. Når du kom­mer i ar­bej­de, skal du sør­ge for at til­fø­je, hvad du reg­ner med at få i løn i lø­bet af 2016. Det sam­me ga­el­der, hvis du be­gyn­der at få dag­pen­ge el­ler kon­tant­hja­elp. Bli­ver du le­dig, er det me­get vig­tigt, at du får ret­tet din lø­nind­komst, da du ik­ke la­en­ge­re har ret til be­ska­ef­ti­gel­ses­fradra­get og kan få et skat­tes­ma­ek året ef­ter. Du bør ret­te din forskuds­op­gø­rel­se, når du hol­der op med at ar­bej­de, så du får be­talt den rig­ti­ge skat. Skriv, hvad du reg­ner med at få i pen­sion el­ler ef­ter­løn i lø­bet af 2016, og husk og­så at ret­te din for­ven­te­de lø­nind­komst. Du kan få kør­sels­fradrag, hvis du har me­re end 12 km til ar­bej­de. Trans­port­mid­let og ud­gif­ter­ne til sel­ve trans­por­ten spil­ler in­gen rol­le, men trans­por­ten må ik­ke va­e­re be­talt af din ar­bejds­gi­ver. På Skats hjem­mesi­de kan du fin­de en be­reg­ner, som hja­el­per dig med at fin­de ud af, hvor me­get du er be­ret­ti­get til. Når du sa­el­ger en ejer­bo­lig, bør du aen­dre di­ne ren­teud­gif­ter og din ejen­doms­va­er­diskat i din forskuds­op­gø­rel­se, så du und­går at be­ta­le for lidt el­ler for me­get i skat, når året er gå­et. Hvis du sa­el­ger en an­dels­lej­lig­hed, skal du ret­te di­ne ren­teud­gif­ter, hvis dit lån aen­drer sig el­ler be­ta­les ud. Når du har købt en ejer­bo­lig, får du fradrag for ren­teud­gif­ter og skal be­ta­le ejen­doms­va­er­diskat. Der­for bør du aen­dre din forskuds­op­gø­rel­se, så du und­går at ha­ve be­talt for lidt el­ler for me­get i skat, når året er gå­et.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.