’ ’

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

JEG TROR DESVA­ER­RE,

Danmarks tid­li­ge­re po­si­tion som fo­re­gang­sland er tru­et

at re­ge­rin­gen har spa­ret på kli­ma­om­rå­det, for­di den har ta­enkt, at det er et sted, man hur­tigt kun­ne snup­pe lidt pen­ge fra, uden det vil­le gi­ve sto­re og fol­ke­li­ge de­mon­stra­tio­ner for­an Chri­sti­ans­borg. Det kan va­e­re dif­fust at for­hol­de sig til no­get, der ra­ek­ker ge­ne­ra­tio­ner ud i frem­ti­den. Men det har vi et po­li­tisk an­svar for at gø­re. Hver gang jeg hø­rer kli­ma- og ener­gi­mi­ni­ste­ren ta­le, be­gyn­der han altid med at på­pe­ge, hvor fan­ta­stisk dyg­ti­ge vi er, og hvor me­get vi er for­an på kli­ma­om­rå­det. Men det bli­ver vi ba­re ik­ke ved med at va­e­re, hvis hans po­li­tik får lov til at slå igen­nem. Han får ik­ke me­get at pra­le af i frem­ti­den.

40 el­ler 37 pct. CO2re­duk­tion, har in­tet med vo­res brand at gø­re. Det er ab­surd, at man skal med i et va­ed­del­øb om et be­stemt tal. Dan­mark lig­ger højt på al­le fron­ter. Hvis de ener­gi­tun­ge virk­som­he­der tjek­ker ud af lan­det og til f.eks. Ki­na pga. hø­je af­gif­ter, be­ty­der det ba­re, at vi im­por­te­rer og trans­por­te­rer va­rer tva­ers over klo­den fra Ki­na i ste­det. Så får vi må­ske pa­e­ne CO2-tal her­hjem­me, mens det går me­get va­er­re i Ki­na.

Mette Abild­gaard

I NEW YORK

OM MAN SI­GER

var det største foru­re­nings­pro­blem om­kring år 1900 he­ste­møg i ga­der­ne. Det fjer­ne­de man ik­ke ved at la­eg­ge af­gift på he­ste­møg, men da bi­len blev op­fun­det. Ver­den aen­drer sig på grund af tek­no­lo­gi­er. Det skal vi bru­ge kr­ud­tet på. Det hja­el­per ik­ke kli­ma­et, at man hol­der mø­der i Pa­ris på bag­grund af FN-rap­por­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.