Ja, vi får ik­ke me­get at pra­le af i frem­ti­den

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

METTE ABILD­GAARD

ny­lig rin­get op af en jour­na­list fra New York Ti­mes, som vil­le skri­ve en ar­ti­kel om Dan­mark som fo­re­gang­sland på kli­ma­om­rå­det. Men han hav­de fun­det ud af, at ud­vik­lin­gen var gå­et den mod­sat­te vej. Så han rin­ge­de i ste­det for at hø­re, hvad po­k­ker vi har gang i. For der er in­gen tvivl om, at Danmarks tid­li­ge­re om­døm­me som fo­reg angs land er tru­et af ud­vik­lin­gen her­hjem­me det sid­ste hal­ve års tid. Det er f.eks. ae­r­ger­ligt, at re­ge­rin­gen ik­ke tør stå fast på må­let om at re­du­ce­re CO2-ud­led­nin­gen med 40 pro­cent og gi­ver ind­tryk af, at det er no­get pjat at ha­ve na­tio­na­le målsa­et­nin­ger, og at vi ba­re skal la­e­ne os op ad EU. Det er en trist hold­ning, at Dan­mark ik­ke skal va­e­re me­re am­bi­tiøs end EU-gen­nem­snit­tet.

JEG BLEV FOR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.