En ny re­form­be­va­e­gel­se er født

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

KOM­MEN­TAR

Is­lam er fre­dens re­li­gion, hø­rer man nog­le gan­ge mus­li­mer si­ge. Jeg kan godt for­stå, hvis man­ge dan­ske­re ryster på ho­ve­d­et over så­dan et sta­te­ment, når ver­den med ja­ev­ne mel­lem­rum bli­ver sat i brand af ter­ror ud­ført af gal­nin­ge med vå­ben i den ene hånd og Kor­a­nen i den an­den, mens de rå­ber ’Al­la­hu ak­bar’. DE ENE­STE, DER kan gø­re op med den­ne sy­ge tolk­ning af is­lam, er mus­li­mer­ne selv. Der er desva­er­re man­ge, der tror, det er nok ba­re at si­ge, at ’de tos­ser i Is­la­misk Stat har ik­ke no­get med is­lam at gø­re’. Sam­ti­dig kor­rum­pe­rer fa­na­ti­ker­ne un­ge, skrø­be­li­ge sja­e­le til den­ne sor­te ver­sion af is­lam, og på den må­de spre­der ra­di­ka­li­se­rin­gen sig blandt nog­le un­ge mus­li­mer. VI SKAL VI­SE dem en bed­re vej, at man godt kan va­e­re et fuldt de­mo­kra­tisk men­ne­ske, sam­ti­dig med at man er en fre­de­lig og god mus­lim. Jeg er pt. i Was­hin­g­ton D.C., hvor jeg har va­e­ret sam­men med li­ge­sin­de­de de­mo­kra­ti­ske mo­de­ra­te mus­li­mer fra he­le ver­den, der – li­ge­som jeg selv – har få­et nok af, at mus­li­mer­ne ik­ke vil an­er­ken­de, at is­lam er i kri­se og har et enormt voldspro­blem, og at vi ak­tivt skal be­ka­em­pe den­ne del. Vi vil igangs­a­et­te en re­for­ma­tion af is­lam, så is­lam ik­ke la­en­ge­re bli­ver brugt som in­spira­tions­kil­de til at ud­fø­re ter­ror og spre­de en ra­ed­selsva­ek­ken­de sort is­lam. VI HAR NET­OP af­holdt den før­ste kon­fe­ren­ce med fo­kus på, hvor­dan vi kan re­for­me­re vo­res re­li­gion. Sam­ti­dig med at ter­r­o­ri­ster­ne be­ka­em­pes mi­li­ta­ert, skal der ka­em­pes en ide­o­lo­gisk kamp om is­lams sja­el. Der skal re­li­gi­øse ar­gu­men­ter til at til­ba­ge­vi­se det re­li­gi­øse van­vid. Den­ne kamp kan kun ka­em­pes af mus­li­mer selv, og vi øn­sker at ak­ti­ve­re de man­ge pas­si­ve mus­li­mer. De må og skal kom­me ind i kam­pen. De se­ne­ste da­ge har vi brugt på at ud­ar­bej­de det ma­ni­fest, der skal va­e­re ud­gangs­punk­tet for kam­pen. Vi går ind for se­ku­la­e­re sta­ter, hvor re­li­gion, re­li­gio­nens ma­end og re­li­gio­nens la­e­resa­et­nin­ger ik­ke skal dik­te­re sam­fund­s­in­dret­nin­gen, men der­i­mod fol­ket, fol­kets vil­je og fol­kets re­pra­e­sen­tan­ter. In­gen ide­o­lo­gi har ret­tig­he­der, det har der­i­mod al­le men­ne­sker, uan­set køn, re­li­gion, seksu­a­li­tet og po­li­tisk ori­en­te­ring. Den is­lam, vi står på, hand­ler om fred, fri­hed, ka­er­lig­hed og barm­hjer­tig­hed. AL­LAH HAR 99 nav­ne, der il­lu­stre­rer hans ka­rak­ter. Langt de fle­ste be­skri­ver ham som fre­dens op­hav, den be­skyt­ten­de ven, mild­hed, ka­er­lig­hed, god­hed. Fo­kus har alt for la­en­ge va­e­ret på Al­lah som den vre­de, døm­men­de, ha­evn­ger­ri­ge og straf­fen­de gud. Li­ge­le­des er der skrift­ste­der i Kor­a­nen, hvis ud­løbs­da­to er over­skre­det for la­engst. Alt der op­for­drer til mord på be­sti­al­ske må­der, har in­gen be­ret­ti­gel­se i dag. Kri­sten­dom­men har for la­en­ge si­den kas­se­ret Bi­be­lens vol­de­li­ge pas­sa­gers gyl­dig­hed – og det sam­me skal vi gø­re i is­lam. Jeg er langt­fra den ene­ste, der me­ner, at man kan nyla­e­se Kor­a­nen med respekt for den hel­li­ge bog, men det er tvin­gen­de nød­ven­digt, at langt fle­re til­slut­ter sig det syns­punkt og stil­ler sig på vo­res si­de.

PANELET De ene­ste, der kan gø­re op med den­ne sy­ge tolk­ning af is­lam, er mus­li­mer­ne selv

VI MÅ OG skal be­ka­em­pe ji­ha­dis­men ide­o­lo­gisk. Må­let med vo­res nye re­form­be­va­e­gel­se er at få af­de­lin­ger over he­le ver­den, og vi vil mø­des en gang om året. Vi har nu en glo­bal be­va­e­gel­se, der og­så ta­el­ler ima­mer – men sta­dig kun få. Vi øn­sker at la­eg­ge pres på is­la­mi­ske te­o­lo­ger, så de kan va­e­re med til at gå for­an i kam­pen for en te­o­lo­gisk re­for­ma­tion af is­lam. Og li­ge­som Mar­tin Lut­her hav­de kej­se­rens støt­te til sin re­for­ma­tion af kri­sten­dom­men for na­e­sten 500 år si­den, så­dan har vi mus­lim­ske re­for­ma­to­rer brug for vo­res po­li­ti­ske le­de­res hel­hjer­te­de op­bak­ning.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.