Støj­berg ska­e­rer igen­nem: Tag imod flygt­nin­ge

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

ASYL Ny­borg Kom­mu­ne skal i na­e­ste uge hu­se op til 500 flygt­nin­ge i in­sti­tu­tio­nen Strand­va­en­get, som tid­li­ge­re fun­ge­re­de som bo­sted for ud­vik­lings­haem­me­de. Det dik­te­re­de ud­la­en­din­ge- og in­te­gra­tions­mi­ni­ster In­ger Støj­berg (V) i går. »Be­slut­nin­gen er be­grun­det i, at der for ti­den er et hi­sto­risk stort pres på ind­kvar­te­rings­sy­ste­met, og at Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen har be­hov for at op­ret­te asy­lind­kvar­te­rings­plad­ser med kort var­sel,« skri­ver mi­ni­ste­ren i pres­se­med­del­el­sen.

Strand­va­en­gets byg­nin­ger er i så fin stand, at den før­ste grup­pe af flygt­nin­ge kan flyt­te ind om en uges tid, står der i med­del­el­sen.

Den øst­fyn­s­ke kom­mu­ne hav­de ik­ke mu­lig­hed for at tak­ke nej til be­slut­nin­gen, som In­te­gra­tions­mi­ni­ste­ri­et har kun­net tvin­ge igen­nem, ef­ter at Fol­ke­tin­get for­le­den vedt­og 13 stram­nin­ger på asy­l­om­rå­det. Det er før­ste gang, re­ge­rin­gen tvin­ger en kom­mu­ne til at ta­ge imod flygt­nin­ge.

Iføl­ge fy­ens.dk fik Ny­borg Kom­mu­ne al­le­re­de den før­ste hen­ven­del­se fra Ud­la­en­din­ge­sty­rel­sen den 16. novem­ber, hvor de blev for­talt, at de skul­le ta­ge imod flygt­nin­ge­ne.

Ny­borgs borg­me­ster Kenneth Muhs (V) har for­stå­el­se for flygt­nin­geud­for­drin­ger­ne, men re­ge­rin­gen skal pas­se på med at cen­tra­li­se­re så­dan­ne be­slut­nin­ger, ly­der det.

»Man skal ik­ke se for me­get af den her slags lov­giv­ning, in­den det er et pro­blem for na­er­de­mo­kra­ti­et,« sag­de han for­le­den til Ber­ling­s­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.