Hjem­me­va­er­net i krig mod ter­ror

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

OP­RUST­NING Hjem­me­va­erns­sol­da­ter og an­dre sol­da­ter med skar­plad­te vå­ben i ha­en­der­ne på ga­der­ne i Dan­mark, pa­ra­te til at imø­de­gå ter­r­o­ri­sters angreb, bli­ver nu en re­el mu­lig­hed i til­fa­el­de af et stør­re ter­r­or­an­greb i Dan­mark. Ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Kø­ben­havn i fe­bru­ar sat­te po­li­ti­et i nog­le timer ube­va­eb­ne­de og ube­skyt­te­de hjem­me­va­erns­sol­da­ter til at af­spa­er­re om­rå­det om­kring Kr­udt­tøn­den. Si­den har for­sva­ret, Hjem­me­va­ernskom­man­do­en og Rigs­po­li­ti­et for­be­redt sig på om nød­ven­digt at kun­ne indsa­et­te be­va­eb­ne­de og be­skyt­te­de sol­da­ter samt hjem­me­va­erns­folk med skud­sik­re ve­ste til at hja­el­pe po­li­ti­et i si­tu­a­tio­ner, hvor po­li­tiets eg­ne res­sour­cer ik­ke slår til, op­ly­ser chef­po­li­ti­in­spek­tør Jørn Aa­bye, Rigs­po­li­ti­et.

Be­va­eb­ne­de sol­da­ter kan kun indsa­et­tes, når po­li­ti­et og for­sva­ret har få­et til­la­del­se ef­ter en be­stemt pro­ce­du­re for for­sva­rets hja­elp til po­li­ti­et, som med­fø­rer, at bå­de ju­stits­mi­ni­ste­ren og for­svars­mi­ni­ste­ren skal gi­ve til­la­del­se. Ret­ti­dig om­hu Chef­po­li­ti­in­spek­tør Jørn Aa­bye si­ger, at »man har bind for øj­ne­ne, hvis man ik­ke for­be­re­der sig på en si­tu­a­tion, hvor det bli­ver nød­ven­digt at tra­ek­ke på for­sva­ret og hjem­me­va­er­net.«

»Der fin­des sce­na­ri­er, hvor vi og­så i Dan­mark kan kom­me i den si­tu­a­tion, at po­li­tiets res­sour­cer ik­ke slår til. Det er ret­ti­dig om­hu, at vi nu for­be­re­der os sam­men med for­sva­ret til at re­kvi­re­re sa­er­lig hja­elp fra det, her­un­der fra hjem­me­va­er­net,« si­ger Jørn Aa­bye.

Han op­ly­ser, at po­li­ti­et blandt an­det vil in­stru­e­re det mi­li­ta­e­re per­so­nel i op­ga­ven.

»I man­ge år har po­li­ti­folk stå­et til rå­dig­hed for hjem­me­va­er­net med un­der­vis­ning i me­re hver­dags­ag­ti­ge op­ga­ver som ef­ter­søg­ning og tra­fik­re­gu­le­ring. Nu byg­ger vi oven på den ud­dan­nel­se, og vi vil ind­gå i et ud­dan­nel­ses­ma­es­sigt sam­ar­bej­de med for­sva­ret,« si­ger han. Hånd­pluk­ke­de til op­ga­ven Che­fen for To­tal­for­svars­re­gion Kø­ben­havn, og der­med for hjem­me­va­er­net i ho­ved­sta­den, oberst Ei­gil Schjøn­ning, er ik­ke be­ta­en­ke­lig ved tan­ken om at sen­de fri­vil­li­ge med skar­plad­te vå­ben ind i en ter­r­or­o­p­ga­ve, hvor de ri­si­ke­rer kon­fron­ta­tio­ner med ci­vi­le.

»Nu er der nog­le, og­så i po­li­ti­et, der ser, at po­li­ti­et er tyndt be­man­det, og så er der kun hjem­me­va­er­net til­ba­ge. Vi vil sik­re os hund­re­de pro­cent, at det er de rig­ti­ge, vi sen­der der­ud, hvis der bli­ver brug for os, og der­for hånd­pluk­ker vi dem til op­ga­ven,« til­fø­jer ober­sten. Op­ga­ven af­gø­res af po­li­ti­et For­svars­mi­ni­ster Pe­ter Chri­sten­sen (V) un­der­stre­ger, at det er po­li­ti­et, der skal de­fi­ne­re den op­ga­ve, som hjem­me­va­er­net i gi­vet fald skal lø­se.

»Jeg hå­ber selvsagt ik­ke, at vi kom­mer i en si­tu­a­tion, hvor vi har be­hov for at be­va­eb­ne hjem­me­va­er­net el­ler for­sva­ret i Dan­mark. Det er ik­ke er et po­li­tisk mål at se be­va­eb­net mi­li­ta­er i ga­der­ne for at pas­se på os dan­ske­re. Men ef­ter ter­r­or­an­gre­bet i Pa­ris sy­nes jeg, at man kan fo­re­stil­le sig alt.«

Mi­ni­ste­ren til­fø­jer, at når po­li­ti­et re­kvi­re­rer hjem­me­va­er­net, så skal der ske en af­kla­ring af de be­tin­gel­ser, som hjem­me­va­erns­fol­ke­ne skal ar­bej­de un­der – alt­så om de skal va­e­re be­va­eb­ne­de og iført skud­sik­re ve­ste.

»Selv­føl­ge­lig skal hjem­me­va­erns­fol­ke­ne va­e­re li­ge så godt be­skyt­te­de som en be­tjent, når det er nød­ven­digt,« si­ger han. Del­te me­nin­ger På Chri­sti­ans­borg er me­nin­ger­ne del­te. En­heds­li­stens for­svarsord­fø­rer Eva Flyv­holm er kri­tisk.

»I den slags aku­t­te til­fa­el­de er det po­li­ti­et og spe­ci­al­tra­e­ne­de mi­li­ta­er­folk, der skal indsa­et­tes. hjem­me­va­er­net kan bi­dra­ge sam­men med det ci­vi­le be­red­skab, for ek­sem­pel til af­spa­er­ring og brand­be­ka­em­pel­se og an­dre ube­va­eb­ne­de op­ga­ver,« si­ger hun.

Dansk Fol­ke­par­tis for­svarsord­fø­rer Ma­rie Krarup er der­i­mod glad for, at hjem­me­va­er­net kan indsa­et­tes be­va­eb­net.

»Det er jo fan­ta­stisk, for det har vi bedt om he­le ti­den. Man­ge af dem er jo top­tra­e­ne­de Af­g­ha­ni­st­an­ve­te­ra­ner, som ik­ke vil be­gå de fejl, som po­li­ti­et be­gik,« si­ger hun med hen­vis­ning til an­gre­bet på den jø­di­ske sy­na­go­ge i Kø­ben­havn, hvor det ik­ke lyk­ke­des to ma­skin­pi­stol­be­va­eb­ne­de po­li­ti­folk at stop­pe ter­r­o­ri­sten Omar Ab­del Ha­mid El-Hus­se­ins angreb.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.