Danmarks før­ste spin­dok­tor

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

Svend Erik Hov­mand (th.) blev i 1974 an­sat som jour­na­li­stisk me­d­ar­bej­der hos den da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Hart­ling (V), i et job, man i dag vil­le be­skri­ve som spin­dok­tor. Året ef­ter vandt Hart­ling val­get, men tab­te re­ge­rings­mag­ten. Hov­mand blev valgt til fol­ke­tings­med­lem og blev sid­den­de i de na­e­ste 32 år, ind­til han be­slut­te­de ik­ke at genop­stil­le til val­get i 2007.

70 ÅR I MOR­GEN Svend Erik Hov­mand, der fyl­der 70 år i mor­gen, er mu­lig­vis den før­ste spin­dok­tor, der har gjort tjeneste i Stats­mi­ni­ste­ri­et. Un­der al­le om­sta­en­dig­he­der har han, der end­te med at bli­ve mi­ni­ster gen­nem ot­te år, en sja­el­den kar­ri­e­re bag sig. Hov­mand stam­mer fra Lol­land og kun­ne ha­ve ar­vet en lil­le suk­ker­ro­e­e­jen­dom, men vil­le hel­le­re va­e­re tøm­rer. Han hav­de kur­sen sat mod at bli­ve byg­nings­in­ge­ni­ør, da han om­be­stem­te sig og blev jour­na­list, først ved Dag­bla­det i Ring­s­ted, si­den ved det am­bi­tiø­se, men kuld­sej­le­de ma­ga­sin NB. Bog om det na­e­re sam­fund I si­ne un­ge jour­na­li­står blev Hov­mand - i hvert fald hjem­me i provin­sen - an­set for en jour­na­li­stisk guld­dreng. Han skrev i 1973 en bog om det na­e­re sam­fund, og året ef­ter blev han an­sat som jour­na­li­stisk me­d­ar­bej­der hos den da­va­e­ren­de stats­mi­ni­ster Poul Hart­ling, der le­de­de den smal­le Ven­stre-re­ge­ring, i et job, man i dag vil­le be­skri­ve som spin­dok­tor. I 1975, hvor Hart­ling vandt val­get, men tab­te re­ge­rings­mag­ten, blev Hov­mand valgt til fol­ke­tings­med­lem og blev sid­den­de i de na­e­ste 32 år, ind­til han be­slut­te­de ik­ke at genop­stil­le til val­get i 2007.

På det tids­punkt hav­de han haft op­ga­ven som grup­pe­for­mand for Ven­stre ef­ter ot­te år som mi­ni­ster for for­skel­li­ge mi­ni­ste­ri­er. I 2001 blev han skat­te­mi­ni­ster og gen­nem­før­te blandt an­det den den­gang nye VK-re­ge­rings skat­te­stop. Han gjor­de for­enkling af of­fent­li­ge reg­ler til sin ma­er­kesag og nå­e­de sto­re re­sul­ta­ter, men blev og­så be­la­stet af ankla­ger om at ha­ve so­vet ik­ke ba­re i fol­ke­tings­sa­len, men og­så i ti­men, hvor­ved han hav­de over­set et uden­land­sk fradrag, som TDC hav­de ud­nyt­tet. Hov­mand bad om en kom­mis­sions­un­der­sø­gel­se, som tre år se­ne­re fri­kend­te ham.

Her i avi­sen blev det be­skre­vet som den ’mind­ste over­ra­skel­se’, da Hov­mand blev fy­ret i An­ders Fogh Ras­mus­sens re­ge­rings­ro­ka­de i 2004. Hov­mand hav­de på det tids­punkt er­hver­vet sig et ry som en mi­ni­ster, der sja­el­dent gav kla­re svar, men kun­ne ta­le sort og tra­e­de van­de, hvil­ket hav­de bragt ham helskin­det gen­nem bå­de Bo­lig­mi­ni­ste­ri­et og Ener­gi­mi­ni­ste­ri­et. Me­get va­erds­at chef Men me­re over­ra­sken­de for uden­for­stå­en­de var me­d­ar­bej­der­nes re­ak­tion, da Hov­mand uden at kny over­gav sit mi­ni­ste­ri­um. De stod i kø for at øn­ske mi­ni­ste­ren held og lyk­ke. Som chef var han me­get va­erds­at, og det var han og­så blandt va­el­ger­ne i det da­va­e­ren­de Stor­strøms Amt, som kun­ne mø­de ham hver man­dag ef­ter fyraf­ten­s­tid på Lol­landFalsters Fol­ke­ti­den­de.

Ef­ter mi­ni­ster­ti­den blev Hov­mand for­mand for Fe­mern Belt De­ve­l­op­ment, hvor han i til­knyt­ning til for­be­re­del­ser­ne af den fa­ste for­bin­del­se ar­bej­der for at sik­re la­er­lin­ge­plad­ser og virk­som­he­ders del­ta­gel­se i pro­jek­tet, der bli­ver Danmarks største an­la­egs­pro­jekt no­gen­sin­de, når det en­gang gen­nem­fø­res.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.