Sorg og ka­er­lig­hed

BT - - VOORZIJDE PAGINA - 10:45 15:00 22:40 13:35 18:00 16:30 21:00 00:25-06:00 09:15 12:10 19:25

Bur­ke Ry­an op­le­ver stor suc­ces. Han har net­op ud­gi­vet sin se­ne­ste selv­hja­elps­bog, der lig­ger øverst på be­st­sel­ler­li­sten og har boo­k­et ka­len­de­ren med se­mi­na­rer, der hja­el­per folk med at hånd­te­re sor­gen ef­ter at ha­ve mi­stet de­res na­er­me­ste. Bur­ke fandt vej­en til suc­ces, da han mi­ste­de sin ko­ne i en bil­u­lyk­ke og skrev sin før­ste bog, som led i be­ar­bejd­nin­gen af sin egen sorg. Han er nervøst ta­get til Se­att­le for at prom­ove­re sin se­ne­ste bog og hol­de et selv­hja­elps­se­mi­nar. Hans af­dø­de ko­ne var fra by­en, og i sin nervø­si­tet for at fø­le et stort

DRA­MA savn har han gang på gang for­søgt at ud­sky­de tu­ren. Un­der pres fra sin bog­for­la­eg­ger ta­ger Bur­ke dog af­sted og fin­der sig nu stå­en­de for­an en sal af men­ne­sker i Se­att­le, hvor han skal forta­el­le om vilj­en til at le­ve vi­de­re ef­ter sin el­ske­des død. På ho­tel­let, hvor Bur­ke hol­der sit se­mi­nar, stø­der han ind i blom­ster­bin­de­ren Eloise. Hun har en suc­ces­fuld bu­tik i by­en og er med sin frie sja­el endt i me­re end et pro­ble­ma­tisk

Med­vir­ken­de:

In­struk­tion:

ACTION/KO­ME­DIE for­hold til ma­end. Bur­ke fal­der pla­dask for Eloise, men det vi­ser sig, at han end­nu ik­ke har glemt ka­er­lig­he­den til sin af­dø­de ko­ne. (Ka­nal 4)

Skør med pi­ger. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1965. (T) Hvor var du, da ly­set gik ud?. Ame­ri­kansk ko­me­die fra 1968.

(T) In­va­sion Qu­ar­tet. En­gelsk ko­me­die fra 1961. (T) Dra­ma i cir­kus. En­gelsk dra­ma fra 1962. (T) Vi­va Las Ve­gas. Ame­ri­kansk mu­sik­film fra 1964.

(T) I gangster­nes sold. Amr. kri­mi fra 1954. (T) The Secret Part­ner. En­gelsk kri­mi fra 1961. (T) Slags­mål i ven­te. Amr. dra­ma fra 1957. (T) Across the Pa­ci­fic. Amr. krigs­dra­ma fra 1942. (T) Uvej­r­sø­en Key Lar­go. Amr. thril­ler fra 1948.

(T) The Bar­retts of Wim­po­le Stre­et. En­gelsk ro­man­tisk dra­ma fra 1957. Nat-tv.

EVEN­TYR/KRI­MI

Aa­ron Echart og Jen­ni­fer Ani­ston og spil­ler over for hin­an­den i det­te ro­man­ti­ske dra­ma om sorg, ka­er­lig­hed og om at fin­de sig selv. Foto: Di­scove­ry Networ­ks

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.