Pe­ger pi­len snart på be­sty­rel­sen?

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

5. DE­CEM­BER 2015:

6. DE­CEM­BER 2015:

PÅ DEN ENE si­de kan jeg godt for­stå, at AGF-le­del­sen har valgt, at Mor­ten Wieg­horst skul­le fy­res og er­stat­tes med Glen Rid­ders­holm. To sej­re i 15 kam­pe plus den på skri­ve­bor­det er i sig selv ik­ke sa­er­lig op­mun­tren­de, og som hel­hed har AGF be­stemt ik­ke va­e­ret sa­er­lig im­po­ne­ren­de i ef­ter­å­ret. På den an­den si­de er målsa­et­nin­gen i den­ne sa­e­son, at man ik­ke skal ryk­ke ud, og hvis man hol­der fast i det, kan det da kun va­e­re til­freds­stil­len­de, at man halvvejs fak­tisk er 11 po­int for­an det rin­ge­ste hold. Det er sja­el­dent, at det hold, der blev num­mer to i 1. di­vi­sion året for­in­den, har så lang af­stand ned til nedryk­nings­stre­gen. OKAY, MAN HAR og­så va­e­ret åben og ae­r­lig og sagt, at det sam­ti­dig hand­le­de om sam­ar­bejds­van­ske­lig­he­der. Men at de op­stod er jo ik­ke så ma­er­ke­ligt. Ef­ter det blev be­slut­tet, at Jes­per Fredberg ik­ke skul­le fort­sa­et­te som tra­e­ner, stop­pe­de Jan Chri­sten­sen og­så som di­rek­tør, li­ge­som Bri­an Ste­en Ni­el­sen blev fy­ret som sport­s­di­rek­tør.

Til­ba­ge var be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Four­nais, som hav­de sid­det i AGF­be­sty­rel­se i umin­de­lig ti­der. Han ud­pe­ge­de stolt Mor­ten Wieg­horst som chef for ’Det nye AGF’. Be­gej­strin­gen vil­le in­gen en­de ta­ge. Der­ef­ter hen­te­de man en di­rek­tør, Ja­cob Ni­el­sen, som in­tet hav­de at gø­re med val­get af tra­e­ner, men der­i­mod an­sat­te sport­s­che­fen, Jens An­der­s­son. Med så­dan en mo­del var alt an­det end et pro­ble­ma­tisk for­hold kom­met bag på mig. I VO­RES VER­DEN er det en na­tur­lov, at når ik­ke tin­ge­ne fo­re­går op­ti­malt, at ch­eftra­e­ne­ren bli­ver fy­ret. Men med 13 tra­e­ne­re si­den 2000 kan det va­e­re, at pi­len ef­ter­hån­den bur­de pe­ge an­dre ste­der hen i AGF.

Lars Four­nais var med til at an­sa­et­te Erik Ras­mus­sen, mig og i den grad Jes­per Fredberg. Han var og­så man­den bag an­sa­et­tel­sen af Mor­ten Wieg­horst, og al­li­ge­vel har vi al­le­sam­men iføl­ge ham og hans be­sty­rel­se va­e­ret for­ker­te. JEG VED HELT ae­r­ligt ik­ke, om Glen Rid­ders­holm og AGF er et godt match, for hvad er det egent­lig, AGF vil? Der er ab­so­lut in­gen linje i de tra­e­ne­ransa­et­tel­ser, man har la­vet de se­ne­ste me­re end 10 år. Hvad er lig­he­der­ne mel­lem Ove Pe­der­sen, Erik Ras­mus­sen, mig selv, Jes­per Fredberg, Mor­ten Wieg­horst og nu Glen Rid­ders­holm?

Må­ske er vi al­le go­de tra­e­ne­re, men i for­hold til spil­fi­lo­so­fi er der ik­ke me­get sam­men­lig­ne­ligt. I min tid spil­le­de jeg no­get, man kun­ne kal­de 4-2-3-1, Jes­per Fredberg spil­le­de 4-1-4-1, og Wieg­horst prak­ti­se­re­de en 4-3-3. Glen Rid­ders­holm stil­le­de i FC Midtjyl­land op i en 4-1-4-1, men hans va­ri­ant er vidt for­skel­lig fra den ud­ga­ve, man tid­li­ge­re har set i AGF.

Den for­skel­lig­hed gør, at de om­kost­nin­ger, der er ved at fy­re en tra­e­ner, ra­ek­ker langt ind i spil­ler­trup­pen. De spil­le­re, Erik Ras­mus­sen syn­tes, var go­de, syn­tes jeg må­ske ik­ke var så go­de. De spil­le­re, jeg fo­re­trak, var Fredberg må­ske ik­ke så vild med. Det sam­me kan man si­ge om Wieg­horst, og mon ik­ke det og­så er så­dan med Glen Rid­ders­holm, som selv­føl­ge­lig og­så har si­ne pri­o­ri­te­ter. NÅR ALT DET­TE er sagt, skal jeg skyn­de mig at til­fø­je, at jeg har den dy­be­ste respekt for det ar­bej­de, som Glen Rid­ders­holm har la­vet i FC Midtjyl­land. Det var en lang pro­ces, hvor man byg­ge­de et hold op, som hav­de et fint hie­rar­ki. Man tog sig ti­den til at ud­vik­le tin­ge­ne i en be­stemt ret­ning. Til sidst ske­te der så sto­re aen­drin­ger, i og med at man fik øko­no­mi til at hen­te stjer­ner ind til pro­jek­tet, som i be­gyn­del­se­en lig­ne­de det, man i dag prak­ti­se­rer i FC Nord­s­ja­el­land med at gi­ve eg­ne ta­len­ter chan­cen for på sigt at gø­re dem til salgsob­jek­ter for stør­re klub­ber. Det har Glen Rid­ders­holm va­e­ret god til.

Det for­hold, at man kan ud­vik­le og ta­le om pro­ces uden pro­dukt og re­sul­tat, går ba­re ik­ke i AGF. Det er ik­ke, for­di det ik­ke kan la­de sig gø­re. Man vil ba­re ha­ve beg­ge de­le på én gang, og det er dét, Rid­ders­holm skal lyk­kes med. Det har han ik­ke prø­vet før, og han har ik­ke va­e­ret i en klub, hvor der har va­e­ret et na­ev­ne­va­er­digt pres. JEG SY­NES, AGF er en skøn klub. Jeg el­ske­de at va­e­re der og har et fint for­hold til langt de fle­ste. Men det er sva­ert at va­e­re i AGF, for­di der er så sto­re for­vent­nin­ger, som ik­ke altid mat­cher med ma­te­ri­a­let.

BTs FOD­BOL­D­EKS­PERT

FC Midtjyl­land med 2-1.

AGF-fans våg­ner op til nyhe­den om, at Mor­ten Wieg­horst er fa­er­dig som tra­e­ner i AGF.

Glen Rid­ders­holm bli­ver pra­e­sen­te­ret som ny AGFtra­e­ner med øn­sket om ’at re­a­li­se­re det po­ten­ti­a­le, der er i AGF.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.