Pro­fi­lens sid­ste for­år

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

SØN­DAG BLEV NI­CO­LAI Jør­gen­sen kå­ret til årets pro­fil i Su­per­liga­en. En ti­tel, hans kol­le­ger på eget og an­dre hold i liga­en har gi­vet ham. Ni­co­lai Jør­gen­sen er en frem­ra­gen­de Su­per­liga-spil­ler. In­gen tvivl om det. Han har og­så po­ten­ti­a­le til an­det og me­re end en frem­tid på dansk grund. Det vid­ner og­så hans plads på det dan­ske land­hold om.

Men er han årets pro­fil i Su­per­liga­en? Det sy­nes jeg ik­ke. Ik­ke i et år, hvor FC Midtjyl­land har vun­det mester­ska­bet og en spil­ler som Erik Svi­at­chen­ko er sprun­get ud som en su­ve­ra­en spil­ler og le­der. DET ER NA­TUR­LIG­VIS let­te­re at pe­ge på en of­fen­siv spil­ler som den sto­re pro­fil. Så­dan er vir­ke­lig­he­den, selv om Wil­lam Kvist, Mi­cha­el Grav­gaard, Pe­ter An­ker­sen og Ni­co­lai Stok­holm er blandt de tid­li­ge­re vin­de­re af ha­e­de­ren.

I mi­ne øj­ne har bå­de Svi­at­chen­ko, Tho­mas Dela­ney og Jakob Poul­sen haft et stør­re år end Ni­co­lai Jør­gen­sen. Men FCK-stjer­nen er – ef­ter Da­ni­el Ag­ger – den spil­ler i Su­per­liga­en med det hø­je­ste top­ni­veau. Den slags be­ty­der na­tur­lig­vis og­så no­get.

Jeg har va­e­ret en smu­le skuf­fet over Jør­gen­sen det­te ef­ter­år. Han er så dyg­tig en spil­ler, men han har vist det for sja­el­dent.

Nu har han et for­år til at vi­se, hvor­for han skul­le va­e­re årets pro­fil i 2015. Det skyl­der han. Og­så for­di det sand­syn­lig­vis er hans sid­ste halvsa­e­son i Su­per­liga­en i den­ne om­gang.

STÅ­LE SOL­BAK­KEN HAR

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.