EfB-di­rek­tør er util­freds med ef­ter­å­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

for­try­der tra­e­ner­skif­te­ne i lø­bet af ef­ter­å­ret. Luk­ker i om ind­køb Nu kan klub­ben så hen­te for­sta­er­k­nin­ger, men før trans­fer­vin­du­et er åb­net, vil di­rek­tør Sø­ren Poul­sen ik­ke si­ge, om der sker dra­sti­ske aen­drin­ger i spil­le­trup­pen.

»Det er for tid­ligt at si­ge. Nu skal vi li­ge ha­ve sat os ned og set på vo­res mu­lig­he­der, og så må vi se, hvad vi kan fin­de ud af. Vi skal få talt or­dent­ligt sam­men og la­ve en sta­tus på de ud­løb, vi har. Mi­cha­el Al­mebäck og Hans Hen­rik An­drea­sen er ude, og vi må se, hvad den lang­sig­te­de stra­te­gi er for den­ne trup.«

Hos Søn­derjy­ske var det sva­ert at hol­de ar­me­ne ne­de, og hvis hol­dets for­nem­me re­sul­ta­ter fort­sa­et­ter i for­å­ret, åb­ner klub­bens al­dren­de an­gri­ber Tom­my Be­ch­mann for at spil­le vi­de­re, selv om han har kon­trak­t­ud­løb til som­mer og en 33-årig slidt krop.

»Det bli­ver sva­e­re­re og sva­e­re­re at stop­pe, for vi hyg­ger os, og det er fan­de­me sjovt. Der er langt til som­mer, og der er li­ge et for­år, der og­så ven­ter, og en krop, som skal be­hand­les. Men det kan sag­tens va­e­re, at jeg fort­sa­et­ter, spe­ci­elt hvis vi skul­le spil­le europaeisk, men der er lang vej end­nu,« på­pe­ger Tom­my Be­ch­mann.

EFB UN­DER DAL

24. OK­TO­BER:

Vi­borg - Es­b­jerg 4-2

30. OK­TO­BER:

Es­b­jerg - FCN 2-1

8. NOVEM­BER:

FCM - Es­b­jerg 5-1

22. NOVEM­BER:

Es­b­jerg - Ho­bro 4-4

30. NOVEM­BER:

OB - Es­b­jerg 2-1

6. DE­CEM­BER:

Es­b­jerg - Søn­derjy­ske 0-1

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.