La­er­dom­me fra ef­ter­å­ret

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JEG HAR, IN­DEN jeg gik i gang med at skri­ve det­te, net­op talt med en god kol­le­ga om, hvor­dan vi til en kamp i Par­ken i au­gust sad og dis­ku­te­re­de, om vi hav­de solcre­me nok på, el­ler om vi skul­le kry­be op på de me­re skyg­ge­ful­de pres­sesa­e­der.

Det føl­tes ae­r­ligt talt langt va­ek i af­tes, da en strid de­cem­ber­bla­est di­stri­bu­e­re­de et sølvgl­in­sen­de regn­vejr i snart sagt al­le ret­nin­ger.

Ja, sa­e­son­star­ten er langt va­ek og al­le dens for­vent­nin­ger og for­nem­mel­ser er af­løst af me­re vi­den og af­kla­ret­hed. Her kom­mer syv la­er­dom­me.

I min bog vi­ste det bed­ste ind­køb sig at va­e­re FC Nord­s­ja­el­lands Bru­nin­ho. Jeg er med på, at an­gri­be­ren, der kom fra HB Kø­ge, har tabt mål­pu­sten en anel­se, men han har al­le­re­de med si­ne man­ge mål sik­ret FCN så man­ge po­int, at nedryk­ning ik­ke bli­ver et te­ma.

Og ef­ter­å­rets ke­de­lig­ste ten­dens, hvad har den va­e­ret? Det har va­e­ret, hvor ufat­te­ligt man­ge po­int der har få­et lov at tip­pe på grund af for­ker­te dom­mer­be­slut­nin­ger. Nog­le vil med ret­te fø­le sig en­dog me­get hårdt ramt. Fakta er, at vi har brugt uri­me­ligt me­get tid på at dis­ku­te­re fejl­ken­del­ser, og vi kun­ne fra me­di­esi­de selv­føl­ge­lig ba­re si­ge, at det gi­der vi ik­ke me­re. Vi la­der det døm­te va­e­re det døm­te og kig­ger på spil­let, Men det er sva­ert at fø­re ud i li­vet, når vi al­le kan se utal­li­ge lang­som­me gen­gi­vel­ser, der ud­stil­ler fejl­en. Hvor­for fast­hol­der vi dom­me­rens liv i mør­ke med ind­byg­get risiko for at bli­ve kam­pens klovn?

Vi skal til no­get fest­li­ge­re: Ef­ter­å­rets bed­ste spil­ler. I får li­ge lov at se dem, det ik­ke blev først: Riza Dur­mi­si, Ras­mus Falk, Erik Svi­at­chen­ko, Lukas Spal­vis. De har al­le va­e­ret go­de, men Tho­mas Dela­ney ta­ger den, Sta­bi­li­tet he­le vej­en. Jeg tror, vi har en mand, der vil no­get og skal no­get på en ny land­stra­e­ners midt­ba­ne.

Vi skal over i mod­sat­te grøft. Over til, om ik­ke den rin­ge­ste, så i hvert fald den mest be­syn­der­li­ge pra­e­sta­tion i ef­ter­å­ret. Den kø­rer OBs ukrain­ske må­l­mand Mak­sym Koval me­get, me­get over­be­vi­sen­de i mål med. Fin­des der va­ed­demål ude på gam­bling­mar­ke­det, hvor man kan spil­le på, at OB har en an­den må­l­mand, når vi skal i gang igen til fe­bru­ar? I så fald bør det va­e­re et af de me­re sik­re va­ed­demål at ta­ge.

Er glas­set halv­fuldt el­ler halv­tomt, når vi spør­ger os selv, om liga­en le­ve­de op til det, vi hå­be­de på i som­mer? Be­kla­ger, at jeg bli­ver ham den pe­s­si­mi­sti­ske. Men jeg hav­de drømt om me­re, da jeg så FCK kø­be ind, Svi­at­chen­ko og Si­sto bli­ve i liga­en, Brønd­by få Ag­ger kon­ti­nu­er­ligt i spil og Ka­h­len­berg til­ba­ge. Men jeg sy­nes ae­r­ligt talt, at de (øko­no­misk) tre sto­re skyl­der lidt me­re.

Vi sprin­ger til det sva­e­re­ste af al­le valg: Hvem er kon­ger­ne af Jyl­land? Jeg kø­rer med AaB, men an­er­ken­der i na­e­ste sa­et­ning den helt vil­de pra­e­sta­tion af Søn­derjy­ske, der kun mang­ler og­så at la­ve en over­ra­skel­se mod de fi­re sto­re, AaB, Brønd­by, FCK og FCM.

Ef­ter­å­rets chok faldt, in­den vi over­ho­ve­det var kom­met i gang, da Glen Rid­ders­holm for­lod job­bet i FC Midtjyl­land. Jeg sy­nes sta­dig, at der var så man­ge ty­de­li­ge go­de ener­gi­er i Rid­ders­holms ar­bej­de med den trup, at det ae­r­grer mig, at vi al­drig fik set, hvor­dan han hav­de gre­bet det­te ef­ter­år med mester­for­svar og europaeisk del­ta­gel­se an.

BENJA­MIN MUNK LUND, BTS SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.