Ef­ter­å­rets Hold,

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - St­ef­fen Ras­mus­sen Juk­ka Rai­ta­la Fran­cis Di­ck­oh Mi­cha­el Al­mebäck Jer­ry Lu­ce­na Bo Storm Mar­tin Ørnskov Tho­mas Au­gusti­nus­sen Hans Hen­rik An­drea­sen Fre­de­rik Røn­now Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen An­te Ru­kavi­na Riza Dur­mi­si Mor­ten Nord­s­trand Kenneth Emil Pe­ter

DE BED­STE Du har sten­sik­kert la­est den før­ste hånd­fuld bud på ’Ef­ter­å­rets Hold’ i Su­per­liga­en med de sam­me gen­gan­ge­re på de fle­ste plad­ser. Så lad os i ste­det sa­et­te nog­le helt spe­ci­fik­ke pra­e­mis­ser ned over seks hold og fin­de ud af, hvor­dan et hold vil­le se ud, hvis nu man var vild med fart og ener­gi, sto­re bis­ser el­ler de gam­le me­rit­ter. BT har sat sig i seks for­skel­li­ge fod- bold­tra­e­ne­res sted og gi­vet et bud på, hvor­dan ’Ef­ter­å­rets Al­ter­na­ti­ve Al­lstars’ ser ud.

Jür­gen Kl­opp – de ener­gi­ske og hur­ti­ge - 4-2-3-1

Sam Al­lar­dy­ce – de gam­le og fa­er­di­ge - 4-4-2

St­ef­fen Ras­mus­sen, AGF

- Der er ik­ke man­ge fle­re mira­kel­red­nin­ger i AGF­må­l­man­den, som han el­lers tid­li­ge­re var kendt for. Jer­ry Lu­ce­na, Es­b­jerg

- Det lak­ker godt nok mod en­den for den tid­li­ge­re midt­ba­ne­pro­fil, der nu bli­ver over­lø­bet som ba­ck. Mi­cha­el Al­mebäck, Es­b­jerg

- Han skal til­ba­ge til Brønd­by, og så skal han nok vi­de­re der­fra, for Al­mebäck har haft et ma­re­ridt i Dan­mark. Fran­cis Di­ck­oh, FCM

- Fun­ge­rer som den al­ler­sid­ste ba­ck­up i mid­ter­for­sva­ret i FCM, og det er kun ble­vet til 14 mi­nut­ters spil. Juk­ka Rai­ta­la, AaB

- Blev kun til et halvt år til fin­nen, der tab­te kam­pen om for­svars­spil­le­tid til an­gri­be­re og midt­ba­ne­spil­le­re. Hans Hen­rik An­drea­sen, Es­b­jerg

- For­cen var må­l­far­lig­he­den, og når den er va­ek,

Egil ’Dril­lo’ Ol­sen – de sta­er­ke og lø­be­vil­li­ge – 4-5-1

Tho­mas Au­gusti­nus­sen, AaB

Mar­tin Ørnskov, Brønd­by

Bo Storm, Søn­derjy­ske

Mor­ten Nord­s­trand, AGF

An­te Ru­kavi­na, Vi­borg

Fre­de­rik Røn­now, Brønd­by

Hen­rik Dals­gaard, AaB

Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, FCK

Kenneth Emil Pe­ter­sen

Riza Dur­mi­si, Brønd­by

Tho­mas Dela­ney, FCK

Ras­mus Würtz, AaB

Jung-Bin Park, Ho­bro

Ras­mus Falk, OB

Jo­han Absa­lon­sen, Søn­derjy­ske

Ras­mus Fester­sen, OB David Jen­sen, FCN

- Han er stor, sta­erk og har et godt ud­s­park. Men der er brug for red­nin­ger. Dem har han na­est­f­lest af i ef­terå­et. 95 styk. Marc Pe­der­sen, Søn­derjy­ske

- Pe­der­sen kan gø­re ondt på mod­stan­de­ren, har for­men i or­den og så kan han hja­el­pe til of­fen­sivt. Hvis der er brug for det. Erik Svi­at­chen­ko, FCM

- Du fin­der na­ep­pe en me­re so­lid midt­stop­per i Su­per­liga­en end Erik Svi­at­chen­ko. Fy­sik, over­blik, power. Ki­an Han­sen, FCM

- In­gen Svi­at­chen­ko uden Ki­an Han­sen – el­ler Ki­an­chen­ko, som de to kal­des i skøn fu­sion. Su­per­liga­ens bed­ste stop­per­par. Ludwig Au­gustin­s­son, FCK

- Sta­erk, so­lid, god de­fen­sivt og kan la­eg­ge per­fek­te ind­la­eg. Me­get me­re er der ik­ke be­hov for. Da­ni­el Roy­er, FCM

- Han lø­ber og lø­ber. Og så lø­ber han lidt me­re. Igen og igen. Det sto­re lø­be­pensum er en trumf for et­hvert mand­skab. Tho­mas Dela­ney, FCK

- De­fen­sivt har han et stort over­blik, mens han for­de­ler bol­den for­ry­gen­de i det op­byg­gen­de spil. Ge­vinst for en­hver midt­ba­ne. Ro­dolph Austin, Brønd­by

- Er der brug for fy­sik og hår­de ta­ck­lin­ger, står ja­mai­ca­ne­ren klar. Pas på. Man slår sig på ham. Mo­ha­med El Ma­kri­ni, OB

- Han for­de­ler bol­den ny­de­ligt, men det er hans de­fen­si­ve age­ren, der gør ham at­trak­tiv. Flest nøg­le­ta­ck­lin­ger i ef­ter­å­ret. Jo­han Absa­lon­sen, Søn­derjy­ske

- Han har sco­ret fle­re mål end no­gen­sin­de i sin Su­per­liga-kar­ri­e­re i det­te ef­ter­år. Ot­te mål. Og så har han de de­fen­si­ve dy­der. Kenneth Zo­ho­re, OB

- Et fy­sisk mon­ster. Han slu­ger sim­pelt­hen bol­de­ne ned fra de hø­je­re lag. Og end­da med syv mål i ef­ter­å­ret.

- Har vist sig som en mo­der­ne må­l­mand, der sa­et­ter spil­let hur­tigt i gang og er god med fød­der­ne.

- Lyn­hur­tig, an­grebs­ivrig og gen­nem­brud­s­sta­erk på et AaB-hold, der har brugt ba­ck­er­ne me­get of­fen­sivt.

- Bed­re end sit ry og en god mand til en høj bag­ka­e­de, hvor hans hur­tig­hed kan lø­be gen­nem­brud op.

- Svi­at­chen­ko er én cm for lav til Kl­op­ps 186 cm-krav til en mid­ter­for­sva­rer, så KEP får den trods sin fart.

- For­ry­gen­de an­grebs­ag­gres­siv og en af få ba­ck­er, der kan vin­de of­fen­si­ve en mod en-si­tu­a­tio­ner.

- En af ef­ter­å­rets al­ler­stør­ste pro­fi­ler med en enorm

mi­ster ’den hvi­de klap­per­slan­ge’ sin gif­tig­hed.

- Er sten­sik­kert en vig­tig mand i om­kla­ed­nings­rum­met, men på ba­nen er han over­ha­let af de fle­ste.

- Fan­se­ne har vendt sig imod ham, og Tho­mas Frank har hel­ler ik­ke va­e­ret flit­tig i sin brug af Ørnskov i ef­ter­å­ret.

- Han var sgu okay… i 2012. Storm har kaempet hårdt med ska­der, og det ser desva­er­re ik­ke ud til at gå over.

- Der kom­mer nok et sak­ses­parks­mål i for­å­ret, men det kra­e­ver me­re end de 10 ind­skift­nin­ger det­te ef­ter­år.

- Hen­tet til med Pa­nat­hin­ai­kos og kro­a­ti­ske top­klub­ber på cv’et, men det har set helt skidt ud. mo­tor, stor pas­nings­sik­ker­hed og ae­g­te an­fø­re­rat­ti­tu­de.

- Har ene mand stå­et for at luk­ke de man­ge hul­ler, som AaBs midt­ba­ne har gi­vet i ive­ren ef­ter fle­re mål.

- Ind­be­gre­bet af ener­gi og hur­tig­hed har syd­kore­a­ne­ren vist po­ten­ti­a­le som en mat­chvin­der-ty­pe.

- Su­per­liga­ens mest se­va­er­di­ge spil­ler i det­te ef­ter­år, hvor hans dri­blin­ger har nå­et et nyt ni­veau.

- AE­g­te power-spil­ler, som bå­de bi­dra­ger med de­fen­siv di­sci­plin og an­grebs­ivrig mål-li­der­lig­hed.

- 10 mål er nok til al­lstars-hold, men her er han med for sin sam­ti­di­ge vil­je til at va­e­re for­re­ste jagt­hund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.