Hvis du var...

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Fre­de­rik Røn­now David Jen­sen Riza Dur­mi­si Sø­ren Mus­smann Kas­per Pe­der­sen An­dré Rø­mer Riza Dur­mi­si Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen Jo­sip Elez Jo­han Lars­son Da­ni­el A. Pe­der­sen Yous­sef Tou­touh Tho­mas Ka­h­len­berg Tho­mas Dela­ney Ni­co­laj Thom­sen Ras­mus Falk Alek

Ar­se­ne Wen­ger - de un­ge og ta­lent­ful­de – 4-2-3-1 Mar­ce­lo Bi­el­sa – de flam­boy­an­te og of­fen­si­ve – 4-1-2-3

Fre­de­rik Røn­now, 21 år, Brønd­by

An­dré Rø­mer, 22 år, FCM Sø­ren Mus­smann, 22 år, Søn­derjy­ske

Kas­per Pe­der­sen, 22 år, AaB

Riza Dur­mi­si, 21 år, Brønd­by

Ni­co­laj Thom­sen, 22 år, AaB

Da­ni­el A. Pe­der­sen, 23 år, AGF

Alek­s­an­dar Cavric, 21 år, AGF

Ras­mus Falk, 23 år, OB

Yous­sef Tou­touh, 23 år, FCK

Lukas Spal­vis, 21 år, AaB David Jen­sen, FCN

- Det ta­et­te­ste Su­per­liga­en kom­mer en sy­da­me­ri­kansk må­l­mand med de lange, pra­e­ci­se ud­s­park. Jo­han Lars­son, Brønd­by

- Der er ALTID plads bag Lars­son, for han har me­re travlt med at la­eg­ge op til mål end at for­hin­dre dem. Jo­sip Elez, AGF

- Lig­ner mest en of­fen­siv midt­ba­ne­spil­ler med sin non­cha­lan­ce og evi­ge sva­er­gen til den satsede af­le­ve­ring. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, FCK

- Det er sket et par gan­ge, at ly­sten til en en­kelt dri­bling har ko­stet en chan­ce, for det skal se pa­ent ud. Riza Dur­mi­si, Brønd­by

- Et of­fen­sivt es, der kan fle­re hus­mands­fin­ter og sna­ev­re dri­blin­ger end de fle­ste kant­spil­le­re i Su­per­liga­en. Tho­mas Dela­ney, FCK

- Pas­nings­spil­let er for­bed­ret, og ev­nen til at hid­se sig op over bå­de med- og mod­spil­le­re gi­ver ham plad­sen. Ras­mus Falk, OB

- Et flamboyant hold skal bru­ge en af de mest flam­boy­an­te spil­le­re, og her er Fal­ks kre­a­ti­vi­tet uover­truf­fen. Tho­mas Ka­h­len­berg, Brønd­by

- Me­re ro­lig bol­dom­gang er sva­er at op­stø­ve i Su­per­liga­en, hvor han kan spil­les selv med to mand i ryg­gen. Kim Aa­bech, AGF

- Su­per­liga­ens fe­de­ste per­son­lig­hed er en sport­s­lig ny­del­se med sin ka­el­ne, syd­land­ske fod og po­si­ti­ve ar­ro­gan­ce. Ni­cki Bil­le, Es­b­jerg

- Ta­end et ka­me­ra, og du lok­ker Bil­le frem. Gi­ver mas­ser af sig selv og bun­der ger­ne en øl som må­l­ju­bel. Bru­nin­ho, FCN

- AE­g­te bras­ser med mas­ser af egois­me, tek­ni­ske fa­er­dig­he­der og ik­ke mindst ev­nen til at la­ve smuk­ke mål. Marin Skender, Søn­derjy­ske

- Den 36-åri­ge kro­at er ik­ke en ty­pe, hvis hvi­de sko man har lyst til at tra­e­de på i Ha­der­s­levs nat­te­liv. Stor, sta­erk og skra­em­men­de. Kenneth Emil Pe­ter­sen, AaB

- Han er ik­ke bleg for at si­ge sin me­ning el­ler for at gø­re sig fy­sisk be­ma­er­ket på ba­nen. Som i op­gø­ret mod Brønd­by. Va­ek! Da­ni­el Ag­ger, Brønd­by

- Lands­hol­dets an­fø­rer slår man sig på. Og han slår fra sig. Ba­re spørg Zanka. Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen, FCK

- Den rapkaeftede kø­ben­hav­ner gi­ver og ta­ger på ba­nen. Spe­ci­elt når det er Brønd­by. I ef­ter­å­ret var han i ver­balt og fy­sisk slags­mål med Da­ni­el Ag­ger. Pa­tri­ck da Silva, Ran­ders

- Stemp­le­de ind som frygt­løs, da han rev­se­de Ran­ders og tra­e­ner Co­lin Todd på grund af mang­len­de spil­le­tid. Ro­dolph Austin, Brønd­by

- I sin de­but ja­ev­ne­de han FCK-spil­le­ren Benja­min Ver­bic med jor­den. Og det gør han med al­le, hvis de står i vej­en. Ras­mus Würtz, AaB

- Han na­er­mer sig re­kor­den som den mest straf­fe­de spil­ler i Su­per­liga­ens hi­sto­rie. De små svi­ne­stre­ger lø­ber hur­tigt op. Jens Jøns­son, AGF

- Han skral­der igen­nem på ba­nen og si­ger sin me­ning. Som da Mor­ten Wieg­horst fik go­de råd til holdop­stil­lin­gen i pres­sen. Ni­cki Bil­le, Es­b­jerg

- Volds­dom, po­li­ti­vold og mo­delka­e­re­ster. Hol­dets ube­strid­te bad boy be­hø­ver in­gen in­tro­duk­tion. Mar­tin Pu­sic, FCM

- Altid klar for en kon­tro­ver­si­el ud­ta­lel­se el­ler to. Det er han sja­el­dent ban­ge for. Hel­ler ik­ke, da han sta­er­kt util­freds rev­se­de Jess Thorup. Ron­nie Schwartz, Brønd­by

- Sa­ve­de Tom Høg­li over i der­by­et mod FCK og send­te ham på ho­spi­ta­let. Tog bol­den fra Ag­ger og skød selv straf­fes­park. Plaf­fe­mi­ni­ste­ren.

Vin­nie Jo­nes – Su­per­liga­ens bad boys – 4-3-3

- Lukas Hra­decky? Ham sav­ner man ik­ke på Ves­teg­nen. Røn­now har vist sam­me ni­veau som en må­l­mand i sin bed­ste al­der.

- Un­ge Rø­mer har af­løst ru­ti­ne­re­de - og evigt ska­de­de - Kri­sti­an Bach Bak i stor stil. Og der er me­re at byg­ge vi­de­re på.

- Det kø­rer ret godt i Ha­der­s­lev. Det sam­me ga­el­der for Mus­smann. Lidt i al ube­ma­er­ket­hed er han ved at ce­men­te­rer sig som en so­lid stop­per.

- AaB-fans glemt alt om Ras­mus Thelan­der. Kas­per Pe­der­sen er det nye navn, man skal hol­de øje med.

- Årets ko­met i Su­per­liga­en og på lands­hol­det. En of­fen­siv fryd der sta­dig kan blom­stre vi­de­re.

- Stil­le og ro­ligt er Thom­sen kom­met til­ba­ge på det ni­veau, der gjor­de ham sa­er­de­les ef­ter­trag­tet rundt i Eu­ro­pa.

- Skif­tet fra Sil­ke­borg til AGF har kla­edt Pe­der­sen. Den mest so­li­de AGF’er i et ge­ne­relt ro­det ef­ter­år i Aar­hus.

- Le­jes­ven­den har pry­det of­fen­si­ven i Aar­hus. Ufor­ud­se­e­lig ty­pe. Ta­len­tet lover godt for frem­ti­den.

- Falk har ta­get skrid­tet op fra evigt ta­lent til so­lid Su­per­lig­a­spil­ler. Blandt de al­ler­bed­ste i ef­ter­å­ret.

- Ta­len­tet har va­e­ret uomt­vi­ste­ligt, men i det­te ef­ter­år har Tou­touh vist, at der er grund til at hol­de øje med ham. Sta­er­kt co­me­ba­ck ef­ter en la­en­ge­re­va­ren­de ska­de.

- Han sco­rer altid to gan­ge, si­ger de i Aal­borg. 14 mål i 17 kam­pe gør ham til en brand­varm kan­di­dat til sa­e­so­nens top­sco­rer.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.