4 4 02 02 4 10 4 ’For­ka­e­le­de tø­ser’ og UB

BT - - VM I DANMARK -

An­ne Mette Pe­der­sen Fløj­spil­le­ren var på ba­nen i før­ste halv­leg, men ram­te ik­ke top­pen rent men­talt. Fik sat en en­kelt scor­ing i kas­sen.

KAN MAN OVER­HO­VE­DET til­la­de sig at va­e­re skuf­fet, når Dan­mark vin­der en VM-kamp med 12 over­sky­den­de mål? Ja, det sy­nes jeg jo sag­tens, man kan. For den dan­ske ind­sats i gårs­da­gens kamp mod Tu­nesi­en var langt hen ad vej­en skuf­fen­de og ik­ke på det ni­veau, som vi med ret­te kun­ne ha­ve for­ven­tet. Kun lidt tu­ne­sisk op­løs­ning i slut­fa­sen end­te med at gø­re cif­re­ne så over­be­vi­sen­de. LAND­STRA­E­NER KLAVS BRUUN Jør­gen­sen sag­de det me­get godt, da han gav si­ne spil­le­re en lil­le op­sang un­der en timeout i før­ste halv­leg. Han ef­ter­ly­ste at­ti­tu­de og kon­sta­te­re­de, at de spil­le­de som ’en flok for­ka­e­le­de tø­ser’.

En ana­ly­se, der var me­get sva­er at va­e­re ue­nig med den tem­pe­ra­ments­ful­de Hr. Bruun Jør­gen­sen i.

De dan­ske spil­le­re vir­ke­de uo­p­lag­te, ufo­ku­se­re­de og ukon­cen­tre­re­de. Som om for­hånd­skend­ska­bet til Tu­nesi­ens mang­len­de kva­li­tet hav­de lu­l­let Dan­mark i søvn al­le­re­de in­den kam­pen. Den indstil­ling er ef­ter mi­ne bed­ste be­gre­ber ik­ke god­kendt, når det er den blot an­den kamp til et VM på hjem­me­ba­ne. Med 12.000 til­sku­e­re i ryg­gen i Boxen. Og der­for sy­nes jeg godt, vi kan til­la­de os at va­e­re skuf­fe­de. SPE­CI­ELT DET DAN­SKE for­svar var vak­kel­vor­nt i pe­ri­o­der. Tu­ne­ser­ne hav­de alt for let spil mod en dansk de­fen­siv, der ik­ke just over­be­vi­ste om, at den ev­ner at fø­re Klavs Bruun Jør­gen­sens øn­ske om man­ge fri­kast ud i li­vet. Of­fen­sivt mang­le­de der ti­m­ing, og der blev la­vet for man­ge fejl.

Der­u­d­over måt­te play­ma­ker Lot­te Gri­gel ud­gå med kna­e­pro­ble­mer, og hen­des vi­de­re VM-ska­eb­ne er i skri­ven­de stund uvis.

Alt­så end­te det slet ik­ke med den ube­sva­e­re­de stor­sejr og festaf­ten, som al­le hav­de for­ven­tet mod et tu­ne­sisk mand­skab, der tab­te he­le 20-39 til Un­garn i den før­ste kamp. Og som Dan­mark be­sej­re­de med 33-15 for godt en uge si­den i en tra­e­nings­tur­ne­ring i Spanien. MEN PLIGTSEJREN KOM – selv­føl­ge­lig – i hus, og lad os hå­be, at kon­cen­tra­tio­nen nu bli­ver skru­et al­vor­ligt i vej­ret. For i mor­gen be­gyn­der VM så­dan for al­vor for va­er­ter­ne, når de mø­der Ser­bi­en. Her får vi for før­ste gang en art svar i for­hold til den dan­ske guld­kan­di­da­tur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.