Bruun ska­eld­te ud

BT - - VM I DANMARK -

NY SEJR

Opsan­gen hav­de ef­fekt, og da de før­ste 30 mi­nut­ter var spil­let, før­te Dan­mark 16-10. Blandt an­det tak­ket va­e­re ik­ke fa­er­re end seks fuld­tra­ef­fe­re på ni for­søg af ven­stre­fløj­en Ann Gre­te Nør­gaard.

Ef­ter pau­sen lyk­ke­des det for Tu­nesi­en, at re­du­ce­re til 17-21. Men her­ef­ter var den dan­ske ga­est­fri­hed dog slut, og ik­ke mindst på grund af en bed­re fy­sik for­må­e­de hjem­me­ba­ne-ynd­lin­ge­ne at lø­be fra tu­ne­ser­ne i slut­fa­sen. Små­s­ka­van­ker dril­ler En af år­sa­ger­ne til at det dan­ske spil ik­ke fun­ge­re­de op­ti­malt kan va­e­re, at tu­ne­ser­ne blev un­der­vur­de­ret.

Det af­vi­ste Klavs Bruun Jør­gen­sen ik­ke på det of­fi­ci­el­le pres­se­mø­de ef­ter kam­pen.

»Vi er til­fred­se med de to po­int. Men når man er stor­fa­vo­rit, går tin­ge­ne ik­ke altid som man ger­ne vil. Jeg er glad for, at vi kom sta­er­kt til­ba­ge i slut­nin­gen af kam­pen. Vi må dog er­ken­de, at de i må­l­vog­te­ren (Echraf Ab­dal­lah, red.) hav­de kam­pens bed­ste spil­ler,« sag­de Klavs Bruun Jør­gen­sen.

En an­den år­sag var, at play­ma­ker Lot­te Gri­gel i slut­nin­gen af før­ste halv­leg ud­gik med en kna­eska­de. Ef­ter­føl­gen­de kom hun på be­ne­ne igen, men gik kort tid ef­ter ud i om­kla­ed­nings­rum­met sam­men med lands­hol­dets fy­si­o­te­ra­pe­ut for at bli­ve te­stet og be­hand­let.

»Hun fik et lil­le slag, men jeg for­ven­ter, at hun er klar igen i lø­bet af et par da­ge,« sag­de Klavs Bruun Jør­gen­sen.

Her­u­d­over valg­te Dan­mark at la­de for­svars­spe­ci­a­li­sten Per­nil­le Holms­gaard sid­de på ud­skift­nings­ba­en­ken samt­li­ge 60 mi­nut­ter på grund af syg­dom.

PER­FEKT DANSK VM-START

»Hun kun­ne godt ha­ve spil­let. Men hver gang hun tra­e­ner el­ler spil­ler kamp, kan hun ik­ke kom­me af med syg­dom­men. Nu prø­ver vi at ta­ge det, in­den det bli­ver slemt. La­e­gens vur­de­ring er at, hvis vi gi­ver hen­de ro nu, er der en chan­ce for, at hun snart er helt rask. El­lers er der en risiko for at for­lø­bet kan bli­ve langt,« for­kla­re­de as­si­stent­tra­e­ner Sø­ren Her­skind.

Der var ros fra det tu­ne­si­ske lands­holds største stjer­ne, Mo­u­na Cheb­bah, til Dan­mark.

»De har et sta­er­kt hold. Jeg tror, de får et godt VM. For mit eget ved­kom­men­de er jeg glad for, at den hånd­ska­de, jeg på­drog mig mod Un­garn, ik­ke er va­er­re end at jeg kan spil­le vi­de­re i tur­ne­rin­gen,« sag­de Mo­u­na Cheb­bah, der tid­li­ge­re har spil­let i Team Es­b­jerg og Vi­borg HK.

Det dan­ske lands­hold hol­der i dag en vel­fortjent hvi­le­dag in­den det i mor­gen og onsdag ga­el­der hen­holds­vis Ser­bi­en og Un­garn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.