Fl­op af Kl­op­ps suc­ces­ri­ge trop

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Kl­opp indså, at det var en fejl­dis­po­si­tion ef­ter godt en ti­me og sat­te pu­bli­kum­synd­lin­gen på ba­nen, men da var det for sent.

»Vi skul­le ha­ve spil­let me­re fod­bold, vo­res pres­spil var ik­ke godt, vi var ik­ke kom­pak­te nok. Der var man­ge ting, vi ik­ke gjor­de godt,« sag­de Jür­gen Kl­opp.

Newcast­le-ma­na­ger Ste­ve McLa­ren har kaempet hårdt med svig­ten­de re­sul­ta­ter i den­ne sa­e­son og in­den op­gø­ret mod Li­ver­pool prok­la­me­ret, at in­gen var gla­de i den nor­den­gel­ske klub.

Det hu­mør var hans spil­le­re ty­de­ligt in­ter­es­se­re­de i at for­bed­re, og at Stur­rid­ge blev sat på ba­nen, aen­dre­de ik­ke på det. Hvad der har mang­let af vil­je og gejst i de se­ne­ste Newcast­le-kam­pe, hav­de de til det­te opgør fun­det frem, og det gjor­de det sva­ert for Li­ver­pool at mat­che.

»Det er ka­em­pe­stort, enormt. Et par gan­ge har vi ba­lan­ce­ret på kan­ten af kri­sen, og hver gang har vi skra­bet os til­ba­ge igen. Det var det, vi gjor­de igen i dag (i går, red.),« sag­de Ste­ve McLa­ren ef­ter kam­pen iføl­ge BBC.

Re­sul­ta­tet aen­drer dog ik­ke ved, at Newcast­le fort­sat er un­der nedryk­nings­stre­gen, men nu kun på grund af en dår­li­ge­re målsco­re. La­en­ge­re op­pe sid­der Li­ver­pool fast på en ke­de­lig midt­pla­ce­ring.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.