Sch­mei­chel og co. fe­ste­de i Ti­vo­li

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

JU­LE­FROKOST i kamp igen na­e­ste man­dag, hav­de få­et lov at slå ga­ek­ken løs oven på lør­da­gens sta­er­ke 3-0-sejr på ude­ba­ne mod Swan­sea. Og det be­nyt­te­de Sch­mei­chel, Var­dy, Ma­hrez og re­sten af trup­pen til at ta­ge et fly di­rek­te til den dan­ske ho­ved­stad, hvor­til de an­kom lør­dag af­ten.

Pre­mi­er Le­ague-spil­ler­ne ind­led­te i går da­gen på The Dubli­ner ved Stor­kespring­van­det på Strø­get i Kø­ben­havn. Her tog de til­løb til, hvad der nok en­der med at va­e­re en me­get våd ju­le­fest. Og her­ef­ter gik tu­ren til Ti­vo­li, hvor top­hol­det hav­de ba­se på re­stau­ran­ten Grøf­ten.

Spil­ler­ne var ge­ne­relt ik­ke me­get for at slud­re med de frem­mød­te pres­se­folk. Men den ene Ninja Turt­le – re­ser­ve­må­l­mand Ben Ha­mer – for­tal­te til BT, at hol­det var be­gej­stret for det dan­ske vin­ter­vejr – trods grå him­mel og strid bla­est.

»Kø­ben­havn er dej­lig. Det reg­ner ik­ke, og det er ri­ge­ligt for os. I Eng­land reg­ner det jo na­er­mest kon­stant,« lød det fra må­l­man­den, der des­u­den for­tal­te, at det var spil­ler­nes sid­ste chan­ce for en god by­tur in­den Pre­mi­er Le­agu­es ta­et­pak­ke­de ju­le­pro­gram.

»Vi ny­der et par fri­da­ge, in­den vi får rig­tig travlt til jul. Vi ta­ger hjem til Lei­ce­ster igen i mor­gen, (i dag, red.) ef­ter­mid­dag.«

Ef­ter et par ti­mers Ti­vo­li-sjov vak­le­de de ud­kla­ed­te Pre­mi­er Le­agu­e­stjer­ner vi­de­re ud i ho­ved­sta­den – fle­re af dem med en mar­kant bøh­mand på – for at fort­sa­et­te ju­le­fe­sten.

Lei­ce­ster, der sid­ste sa­e­son la­en­ge ka­em­pe­de hårdt for at und­gå nedryk­ning, er på en sen­sa­tio­nel før­ste­plads i Pre­mi­er Le­ague ef­ter 15 run­der. ’The Foxes’ har to po­int ned til Ar­se­nal på an­den­plad­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.